Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Shrnutí
 

Tento materiál vysvětluje problematiku používání IČZ, IČP, IČOB a IČS - význam těchto zkratek, vazby na legislativu a metodiku pro použití těchto údajů v souvislosti s evidencí odpadů.

Od 1. července 2016 vzniknula všem evidentům a ohlašovatelům v oblasti legislativy v odpadovém hospodářství nová povinnost - identifikace provozoven a zařízení v evidenci odpadů údaji IČP a IČZ, kterou plně zavádí novela č. 83/2016 Sb. prováděcí vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Od 1. ledna 2021 vzniknula všem evidentům a ohlašovatelům v oblasti legislativy v odpadovém hospodářství nová povinnost - identifikace obchodníků s odpady a skladů původců v evidenci odpadů údaji IČOB a IČS, kterou plně zavádí zákon č. 541/2020 Sb.

Připravili jsme pro Vás efektivní řešení v podobě rozšíření databáze RES Plus, která nově obsahuje veřejné údaje o zařízeních, obchodnících, skladech u původců a provozovnách včetně doplňkových informací. Jedná se například o seznam odpadů povolených k převzetí do zařízení či novou funkci v programech EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 pro vyhledávání a přiřazování identifikátoru na základě adresy subjektu.

Dostupnost dat:

IČZ - Registr zařízení

IČP - Registr živnostenského podnikání

IČOB - Registr zařízení - seznam obchodníků

IČS - Registr skladů u původce

Cílem tohoto dokumentu je seznámit uživatele s novými funkcemi a poskytnout návod na jejich využití pro splnění nové povinnosti.

Obsah
 

Evidence subjektů v programech EVI 8 a SKLAD Odpadů 8

V programech společnosti INISOFT s.r.o. dochází ke změně zadávaných údajů v editaci subjektů. Nový formulář má přehlednější vzhled, který zohledňuje všechny nové legislativní požadavky.

Ve formuláři došlo k rozšíření možnosti zadávání kódu provozovny o IČZ, IČP dle RŽP, interní IČP, nově i IČOB a IČS. Význam jednotlivých zkratek a způsob jejich použití je vysvětlen v tomto dokumentu v kapitole Vysvětlení pojmů.

Nyní popíšeme jednotlivé možnosti vyplnění formuláře pro subjekty typu Firma nebo Obec. Pro ostatní typy se nic nemění.

Sídlo subjektu

Každý subjekt musí mít v evidenci založeno sídlo, bez něho nelze pro shodné IČO založit žádnou provozovnu, zařízení ani činnost. Pro založení subjektu – sídla – použijete známou funkci doplnění z databáze RES.

                       

Zadejte IČO nebo začátek názvu a klikněte na tlačítko RES. Pokud jste zadali jednoznačné údaje, dojde k vyplnění všech důležitých polí ve formuláři. Pokud existuje více subjektů, jejichž název začíná stejně jako zadaný řetězec, objeví se okno se seznamem sídel, kde vyberete požadovaný subjekt.

Na sídle je umožněno evidovat interní IČP, IČP dle RŽP nebo i IČZ, IČOB a IČS. Důvodem je nemožnost vykazování evidence odpadů na provoz s označením 0 (viz níže uvedený odkaz na metodický pokyn MŽP). Aby nebylo nutné ke každému sídlu zakládat samostatnou provozovnu, byl rozšířen formulář pro zadávání subjektů. Nyní stačí na sídle vybrat z nabídky Typ identifikátoru a podle toho vyplnit jednu z hodnot IČZ, IČP dle RŽP, interní IČP, Činnosti na území, IČOB nebo IČS. 

Z důvodu problémů při ohlašování do ISPOP nedoporučujeme na sídlo zadávat identifikátory typu IČZ, IČOB a IČS. V takovém případě si vždy založte samostatnou provozovnu.

Zařízení (IČZ)

Každý subjekt, který je oprávněn přijímat odpady, musí mít vyplněno identifikační číslo zařízení – IČZ. Jedná se o zařízení povolené nebo schválené místně příslušným krajským úřadem.

Výjimku tvoří příjem ostatního odpadu od vlastní provozovny, tzv. shromažďování odpadů, v tom případě se jedná o Sklad u původců (viz odstavec níže). 

Zařízení zadáte tak, že zapíšete IČO subjektu (nebo pomocí názvu subjektu vyberete z databáze RES), dále vyberete Typ identifikátoru = IČZ a vyplníte příslušné IČZ. Pokud jej neznáte, pak klikněte na tlačítko RES vedle pole IČZ a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Program Vám nabízí dle Registru zařízení všechny aktuálně přidělené kódy IČZ pro dané IČO.

Pokud nebudete mít založeno sídlo subjektu, pak při zakládání zařízení (resp. libovolné provozovny) se sídlo automaticky založí.

V horní části okna je zobrazen seznam IČZ pro dané IČO včetně adresy a platnosti příslušného povolení KÚ.

Ve spodní části jsou uvedeny jednak povolené činnosti zařízení (tzv. katalogizace), z čehož je patrné, o jaké zařízení se jedná – sběrný dvůr, spalovna, skládka atd. Na druhé záložce je seznam katalogových čísel odpadů, které může zařízení přijímat včetně data povolení u každého z nich. Na třetí záložce je uvedena historie provozu zařízení – zda je povoleno, přerušeno, zda byla znovuobnovena činnost nebo je již ukončené.

 

 

Pokud z interních důvodů potřebujete používat další označení provozovny (převody do účetnictví, nastavení práv přístupu), pak lze navolit rozdílná označení provozovny pro vlastní potřeby a pro splnění evidenčních a ohlašovacích povinností.

Vlastního označení docílíte tak, že zrušíte zaškrtnutí u pole Podle identifikátoru, tím se zpřístupní samostatné pole Provoz, kam napíšete svoje interní označení.

Pokud jste jako oprávněná osoba přijímající odpad doposud vedli evidenci odpadů na subjekt typu Sídlo (týká se i partnerů příjmu/předání odpadů ve vaší evidenci) a potřebujete vyplnit IČZ, můžete využít možnosti zapsat položku IČZ i k sídlu, ale to nedoporučujeme. Druhou (lepší) variantou je použití funkce Převod sídla na provozovnu včetně převodu evidence. Tato funkce založí samostatnou provozovnu, na kterou se naváže celá dosavadní evidence sídla. Sídlo bude tedy zachováno v programu, ale nebude na něm již vedena evidence.

Tato funkce je dostupná v programu:

EVI 8: Subjekty > Možnosti > Ostatní operace > Převod sídla na provozovnu včetně evidence

SKLAD Odpadů 8: Číselník subjektů > Subjekt > Ostatní operace > Převod sídla na provozovnu

Provozovna (IČP)

Identifikační číslo provozovny – IČP – je nový údaj v evidenci odpadů a slouží k jednoznačné identifikaci většiny provozoven v ČR. Pokud má subjekt přidělené IČP živnostenským úřadem, tak se zvolí tato volba.

 

Opět je k dispozici tlačítko RES, které tentokrát otevře kompletní seznam IČP dle RŽP – samozřejmě nejprve musíte vyplnit IČO, aby došlo k zobrazení záznamů pouze pro požadovaný subjekt.

V horní části okna je zobrazen seznam IČP pro dané IČO včetně adresy. Ve spodní části jsou uvedeny registrované činnosti vázané na IČP a jejich platnost.

Pokud jste původce odpadu a máte více IČP na jedné adrese (více činností), pak vyberte libovolné a to nadále pro evidenci odpadů používejte. Můžete vybrat například to IČP, při kterém vzniká nejvíce odpadů.

Provoz (interní)

Dle legislativy je možné vyplnit i jiný údaj než IČZ a IČP. Jedná se pak o interní identifikační číslo provozovny, které si ohlašovatel zvolí sám.

V případě provozování činnosti na území ORP (typicky stavby, ale i sanace, čištění apod.) je pro účely hlášení a průběžné evidence povinnost vyplnit kód ORP/SOP, kde činnosti proběhly. Toto platí nejen pro evidenty, kteří činnost vykonávají, ale také pro partnerské subjekty, od kterých je odpad přebírán.

Pro tyto případy je k dispozici tlačítko Kód ORP, které automaticky doplní správný kód dle ZÚJ (základní územní jednotky), která se vyplňuje v sekci Adresa. Pokud byste následně u subjektu změnili kód ZÚJ, je potřeba znovu vygenerovat kód ORP/SOP!

I v tomto případě je možné po odškrtnutí pole Podle identifikátoru použít dvojí označení provozovny – jedno pro interní použití (kolonka Provoz), jedno pro ohlašování (kolonka interní IČP).

Obchodník s odpady (IČOB)

Obchodovat s odpady může pouze právnická nebo podnikající fyzická osoba, která má sídlo nebo odštěpný závod na území České republiky, a to na základě a v souladu s povolením k obchodování s odpady vydaným krajským úřadem příslušným podle sídla osoby, která o vydání povolení žádá. 

Zadání obchodníka do programu je stejné jako zadání zařízení, jediným rozdílem je identifikátor - IČOB. Pokud jste dosud evidovali identifikátor obchodníka pod typem Interní IČP, pak je potřeba provést změnu typu na IČOB, jinak nebudou správně vyhodnocovány kontroly před tvorbou hlášení a odesláním do ISPOP.

Sklad u původců odpadů (IČS)

Provozovatel zařízení smí provádět skladování odpadu pouze v zařízení ke skladování odpadu povoleném krajským úřadem. V praxi jde o shromažďování odpadu z více vlastních provozoven (jedno IČO) na jedno skladovací místo, odkud se odpad následně předává do zařízení.

Zadání skladu do programu je stejné jako zadání zařízení, jediným rozdílem je identifikátor - IČS. Pokud jste dosud evidovali identifikátor skladu pod typem Interní IČP, pak je potřeba provést změnu typu na IČS, jinak nebudou správně vyhodnocovány kontroly před tvorbou hlášení a odesláním do ISPOP.


Doplnění Identifikátoru podle adresy subjektu

Pro doplnění identifikátoru lze využít automatickou funkci programu RES nebo databázi k manuálnímu vyhledávání.

Funkce je dostupná v programu:

EVI 8, SKLAD Odpadů 8: Subjekty > RES Plus > Doplnění Identifikátoru podle adresy

Automatické doplnění identifikátoru

Program vyhledává shodu adresy dané společnosti s údaji identifikátoru. V nastavení automatického doplnění vybíráte možnost zachování interního čísla provozovny, případně doplnění IČP také přímo na sídlo společnosti.

Tato funkce je dostupná s modulem Hromadné operace.


Ruční přiřazení identifikátoru

Levá část okna zobrazuje seznam Vašich stávajících subjektů. Pro vybraný subjekt se v pravé části zobrazuje seznam příslušných IČZ, IČOB, IČS (pravá horní část okna) a IČP (pravá dolní část okna). Pomocí šipek v prostřední části okna přiřadíte vybraný identifikátor zvolenému subjektu.

Hromadné operace

Při zakoupeném modulu Hromadné operace máte k dispozici další volby, které provádějí následující funkce:

Převést označená sídla na provozovny včetně evidence

Tato funkce provede u všech označených sídel typu Firma nebo Obec převod evidence na nově založenou provozovnu. Zároveň se přenáší údaj IČP nebo IČZ, pokud je na sídle vyplněn.

Funkce slouží k založení provozoven, u kterých si můžete upravit např. název pro snadnější vyhledávání. Jako příklad můžeme uvést příjem odpadu od doktorů. V databázi RES Plus jsou všichni doktoři evidování s názvem začínajícím MUDr. Xxxx, což následně ztěžuje vyhledávání podle příjmení. U provozovny si tedy můžete nastavit do názvu nejprve příjmení a poté jméno. Následné opravy subjektů podle RES Plus Vám toto vlastní označení nezruší.

Tuto funkci naleznete v evidenci subjektů v menu Možnosti / Hromadné operace.

Ostatní operace

Sloučit dvojice subjektů sídlo + provoz se stejnou adresou

Tato funkce vyhledá v seznamu subjektů všechny provozovny, které mají vyplněné IČP dle RŽP nebo interní IČP, ke kterým nalezne sídlo se shodným IČO a s totožnou adresou a ZÚJ. Jelikož je nově možné na sídle uvádět IČP, pak lze tyto subjekty sloučit pod sídlo a mít tak v evidenci pouze jeden záznam. Při slučování se automaticky převede i evidence odpadů. Sloučení proběhne jenom v případě, že evidence odpadů je vedena maximálně u jedné z provozoven a nemají navzájem meziprovozní vztahy.

Tuto funkci naleznete v evidenci subjektů v menu Možnosti / Ostatní operace

 

Vysvětlení pojmů

Povinnosti používání IČP, IČZ, IČOB a IČS při nakládání s odpady

IČZ je zkratka pro „Identifikační Číslo Zařízení“. Toto číslo používají oprávněné osoby, lépe řečeno ti, kteří odpad přijímají do svého zařízení. Ti, kteří mají souhlas či povolení podle zákona č. 541/2020 Sb. Tyto společnosti tak prokazují – identifikují, které zařízení odpady přijalo. IČZ bychom mohli definovat jako identifikátor provozovny pro příjem odpadů. Již by se nemělo stávat, že předání odpadů bude evidováno na adresu např. sídla firmy. IČZ musí mít každá oprávněná osoba. 

Další variantou subjektu, který může přijímat odpady, je Obchodník s odpady, který má opět dle zákona č. 541/2020 Sb. přiděleno identifikační číslo IČOB.

Pokud původce odpadů shromažďuje odpady z více provozoven na jedné, pak musí zažádat o přidělení identifikačního čísla zařízení pro sklady původců IČS.

Původci odpadů by měli používat IČP, to je zkratka pro „Identifikační Číslo Provozovny“. Zde je to jiné než u oprávněných osob.

Kdo má IČP mít a kdo ne?

Každý, kdo má stacionární provozovnu, ve které mu vznikají odpady. To znamená např. lékař, stejně jako ČOV, stejně jako strojírenská firma, tak i zemědělec, právnická osoba i fyzická osoba podnikající.

Nemusí ho mít občan a nemusí ho mít ani ten, kdo svou činnost neprovozuje stacionárně. Například stavební firmy, vrtné soupravy, ti co mají nestálé místo provozu, svou práci (s ní spojený vznik odpadů) mají dočasně. Tyto firmy evidují odpad na území obce a v evidenci použijí příslušný kód ORP – pro obce s rozšířenou působností, nebo kód SOP – správní obvod Prahy.

Roční hlášení potom podávají za činnost v rámci ORP/SOP souhrnně za všechna místa v něm. Odpady samozřejmě evidují na jednotlivá místa, provozy (třeba stavby).

Kdo ho přidělí?

IČP je číslo, které provozovně přidělí místně příslušný živnostenský úřad na základě provozované živnostenské činnosti. Původce by měl, právě již kvůli provozované živnosti, mít každou svou provozovnu přihlášenou. Vygenerování a správu IČP má ve své patronaci Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jsou ale činnosti, které nespadají pod běžnou živnost z pohledu živnostenského zákona a  tedy ani nejsou podmíněny vydáním živnostenského listu. Přesto mají provozovnu, produkují odpad, musí jej předat oprávněné osobě a plnit povinnosti dané zákonem a prováděcími předpisy. Jsou to například zmiňovaní lékaři, jsou to výrobci tepla (ČEZ a další), jsou to zemědělci, kteří patří do evidence zemědělského podnikatele. Svou živnost nemá ani úřad obce, přestože může v obci provozovat spoustu živností, stejně tak i výkon správy obce není „pod“ živnostenským zákonem.

Co mají dělat firmy neregistrované v RŽP?

Řešení je geniálně jednoduché, své Interní identifikační číslo provozovny si zvolí sami. Jeho rozsah si navrhnou, mohou použít čísla stejně jako písmena nebo znaky. Takto zvolené a jednou použité číslo již nemohou změnit. Pod ním je vedena přeprava odpadů, evidence, ohlašování i informace o odpadu. Toto číslo si udržuje daný subjekt trvale. A to je rozdíl oproti původnímu, dlouho používanému číslování provozů, kdy nebyla jednotnost, povinnost neměnnosti a úřady v nich měly zmatek. Také se tím rozliší původce od oprávněné osoby a bude jasně definováno místo, kde je odpad produkován.

A jak se zachová ten, komu vznikl odpad jeho vlastní produkcí a je oprávněnou osobou? Ten bude vystupovat pod svým IČZ, a je dáno kódem nakládání, že je také původcem podle vzniku odpadu. Pokud si chce oddělit svou vlastní produkci odpadu od provozu zařízení, může rozdělit svou činnost na IČZ za zařízení a na IČP za provozovnu.

Shrnutí

 • IČP (identifikační číslo provozovny) má přiděleno provozovna původce odpadů od doby svého vzniku, většina z nich to ale ani neví – použití okamžité.
 • Pokud provozovna původce je podle živnosti a u živnostenského úřadu není zaregistrována, měla by tento stav napravit.
 • Pokud si o IČP nezažádá, měla by si své IČP (interní identifikační číslo provozovny) zvolit.
 • Pokud je provozovna mimo živnostenské oprávnění, měla by si své IČP (interní identifikační číslo provozovny) zvolit.
 • V dokumentech, ve kterých se podávají informace o odpadech (příloha č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.), je nejzazší termín pro uvádění IČP od 1. 5. 2016.
 • Pro informace na ohlašovacích listech (OLPNO, průvodka, vážní lístek) je nejzazší termín použití IČP od 1. 7. 2016.
 • Stejný termín použití platí pro oprávněné osoby s IČZ, tedy od 1. 7. 2016.

RES Plus

Nyní obecně k programu RES Plus a jak pomáhá s IČP a IČZ v EVI8.

Co všechno databáze RES Plus od 1. 7. 2016 obsahuje?

Jsou to tři základní registry a na ně navazující funkce:

 • registr ekonomických subjektů RES – IČO, informace o sídlech subjektů, datu vzniku a datu zániku; zdrojem dat o sídlech je pro nás Český statistický úřad
 • registr zařízení – IČZ, informace o zařízeních, jejich provozovatelích a povolených odpadech; zdrojem dat je Registr zařízení a spisů, který v rámci systému ISOH provozuje Ministerstvo životního prostředí ČR
 • registr provozoven – IČP, informace o registrovaných provozovnách dle živnostenského zákona, zdrojem dat je Registr živnostenského podnikání provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Jak RES Plus pomůže plnit nové legislativní povinnosti?

V rámci výpisu provozoven a zařízení k vybranému IČO doplní základní identifikační údaje o provozovně k danému IČO, které jsou evidovány v rejstříku živnostenského podnikání.

Napomůže také k dohledání IČP a IČZ k existujícím provozům, které v databázi subjektu již jsou zavedeny.

Provede kontrolu v evidenci odpadů za předávaný či přebíraný odpad odpovídající rozsahu povolení daného zařízení ve vazbě na termín platnosti souhlasu s jeho povolením.

Provede kontrolu, resp. může provést opravu adresy na základě IČZ/IČP.

V rámci IČO definuje RES Plus příslušný typ subjektu:

 • sídlo
 • provozovna dle živnostenského zákona (IČP)
 • zařízení (IČZ)
 • jiný provoz – není sídlem (nemá přidělené IČP), ani zařízením (nemá přidělení IČZ)
 • No labels