Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sběr dat

     Sběr dat provádí Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP) z důvodu zjišťování produkce a nakládání s odpady pro následné strategické plánování a rozhodování, statistiku, vykazování dat do EU a za účelem zajištění efektivní kontroly původců a oprávněných osob při činnostech nakládání s odpady.

     Od roku 1994 zjišťuje MŽP informace o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím příslušné legislativy a výkonu státní resp. veřejné správy s pomocí okresních úřadů (OkÚ), obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP), Magistrátu hl. m. Prahy a správních obvodů hl. m. Prahy (SOP).

Datový standard MŽP (historie, důležité informace)

     Od roku 1994 probíhal sběr dat na základě listinné podoby hlášení od vybraných původců a oprávněných osob. Sběr zajišťovaly OkÚ. Pracovníci OkÚ manuálně zapsali zjištěné informace do tehdejších informačních systémů. Přenos dat z OkÚ na Český ekologický ústav (ČEÚ) probíhal prostřednictvím zveřejněného datového standardu vytvořeného ČEÚ (DS). Jednalo se o soubor CEU.ZIP, který obsahoval tabulky (soubory) FIRMA.DBF, PROVOZ.DFB, ODPAD.DBF, ZARIZENI.DBF apod. Výsledné soubory ze všech úřadů se sehrály vždy do jedné centrální databáze ISO (technologie FOX PRO) od firmy FUGASOFT. Tento sběr dat v daném databázovém rozhraní a struktuře DS ČEÚ probíhal až do roku 2001. V roce 1997 se z důvodu nového zákona o odpadech 125/1997 Sb. DS změnil kvůli novému číselníku kódů nakládání a katalogu odpadů.

     Vzhledem k nevyhovujícím nástrojům pro sběr a zpracování dat oslovilo MŽP firmy poskytující software a vyzvalo je ke zpracování software pro OkÚ. Podmínkou nasazení software bylo splnění formátu DS ČEÚ. Ve volné soutěži firem poskytujících software se od roku 1993 postupně prosazoval software EVI od firmy INGEO. Od roku 1998 používaly program EVI takřka všechny OkÚ. Pozn. Centrální sběr dat od OkÚ zajišťovalo od roku 2001 Centrum pro hospodaření s odpady pod Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV-CeHO).  

     Od roku 2002 probíhal sběr dat o odpadech již na ORP a SOP pomocí programu EVI od firmy INISOFT (INISOFT převzal činnost INGEO v oblasti software). Hlášení se na úřady zasílalo pouze v listinné podobě. Pracovníci ORP a SOP zapsali zjištěné informace z ročních hlášení do informačního systému EVI8. Přenos dat z ORP a SOP na CeHO probíhal opět prostřednictvím zveřejněného DS MŽP. Jednalo se o původní DS s úpravou formátu tabulek. Místo DBF souborů se začaly používat TXT soubory. Důvodem bylo kapacitní omezení DBF souborů, dále problémy s kódovou stránkou a také potřeba snížení velikosti souborů. Struktura tabulek se změnila pouze minimálně vzhledem k novým údajům, které bylo nutné zjišťovat. Dále se změnil katalog odpadů a kódy nakládání. Od roku 2002 se začala používat centrální databáze ISOH včetně software ImpISOH od firmy INISOFT. Pozn.: Data z jednotlivých let centrální databáze ISOH lze získat na internetové adrese isoh.mzp.cz/visoh. Pro autorizovaný přístup do centrální databáze ISOH pro kontrolní účely lze využít internetovou adresu isoh.cenia.cz/allisoh/. Pozn.: V roce 2008 převzala správu centrální databáze ISOH Česká informační agentura životního prostředí (CENIA).

     Od roku 2008 byla zákonem o odpadech 185/2001 Sb. uložena povinnost všem oprávněným osobám, aby roční hlášení předávaly již pouze v elektronické podobě a to v Přenosovém datovém standardu MŽP (totožný formát pro firmy i ORP, SOP). Vybraný původce (který přesáhl zákonem stanovený limit) mohl ohlašovat jak v listinné tak v elektronické podobě na příslušnou ORP, SOP. Popis přenosového datového standardu je umístěn na internetové adrese https://www.ispop.cz/datove-standardy/. V tomto roce byl datový standard optimalizován, byla např. sloučena tabulka FIRMA.TXT a PROVOZ.TXT a to na základě častých požadavků a vyhodnocených nedostatků z minulých let.

     V roce 2009 byl datový standard MŽP upraven pro potřeby nově zaváděného Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) od 1. 1. 2010. Změny byly opět provedeny pouze minimální. Jednalo se o přidání tzv. XML obálky, která zajišťuje přenos metadat neboli informací o ohlašovateli a příjemci hlášení. Pozn.: Tato XML obálka zajišťuje automatizaci předávání hlášení od ohlašovatele k ověřovateli (ORP, SOP).  Samotné soubory (tabulky) FIRMA.TXT, ODPAD.TXT apod. zůstaly nezměněny a jsou ukládány v komprimované formě v této XML obálce.

     V roce 2010 a 2011 postupně docházelo k drobné úpravě XML obálky v DS MŽP z důvodu rozvoje ISPOP.

     V roce 2012 došlo k zásadní změně datového standardu. Dosavadní konstrukce TXT souborů v XML obálce zůstala zachována pouze pro přenos zpracovaných verifikovaných dat z ORP, SOP. Pro ohlašování dat o odpadech (původci, oprávněné a povinné osoby) se struktura datového souboru XML zcela změnila a to z důvodu zavedení volitelných PDF formulářů, které byly od roku 2022 nahrazeny webovými formuláři.

Závěrem o přenosovém datovém standardu

     Vzhledem k tomu, že se od roku 2002 neměnil rozsah ani formát ohlašovaných dat, je možné porovnávat sbírané údaje v časových řadách a i kvalita dat se každoročně zvyšuje. Podstatným pravidlem je zachování formátu a rozsahu dat. Současný DS vznikl na ČEÚ v roce 1994 a během let byl přizpůsobován legislativním potřebám sběru dat a optimalizován vzhledem k dostupným technologiím a potřebám jeho využití (např. využití DS i k ohlašování původců a oprávněných osob na příslušné úřady). Při úpravách DS je nutné pamatovat nejen na export dat (naplnění dat do příslušných tabulek = do elektronického souboru), ale také na zpracování těchto dat do centrální databáze ISOH (import dat).

 

 

                       

2 Comments

  1. Václav Kuncl, Michal Horník Kolegové, prosím o revizi tohoto textu + textu Ohlašování do ISPOP a Schéma ohlašování (uvedeno ve struktuře pod stránkou Ohlašování odpadů ISPOP. Termín prosím dodržte do   . Bude sdíleno s uživateli  našich software - jak z komerční sféry, tak ORP. Bylo by možné provést jejich kontrolu minimálně z legislativního pohledu a také z pohledu běžného ohlašovatele? Pak by to Tomáš Čejchan nechal zkouknout a upravit někým, kdo rozumí grafice a marketingu atp. Děkuji (smile) 

  2. Tomáš Čejchan Ivana Vitmajerová Tomáši, zítra (6. 12. 2016) jsem na MŽP - Cenii, kde je školení o ohlašovacích povinnostech za ohlašovací rok 2016. Tvůj dokument dnes nastuduji a ve středu (7. 12. 2016) okomentuji, případně zapracuji informace získané ze školení. Michal.