Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Po kliknutí na ikonu s názvem Autovraky na svislé liště programu v sekci Evidence nebo příkazem v horním menu programu otevřete tabulku určenou pro evidenci autovraků. Tato evidence slouží provozovateli zařízení ke sběru autovraků pro vystavování potvrzení o převzetí autovraku podle přílohy 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. a také pro zapojení do Informačního systému pro sledování toků vybraných autovraků a to tím, že se tato potvrzení zasílají elektronicky prostřednictvím internetové komunikace v rozsahu datového standardu MŽP do on-line databáze MŽP (systém MA ISOH).

Po uložení potvrzení o převzetí autovraku se příslušné údaje přenesou také do průběžné evidence odpadů (pokud je součástí instalace i základní modul odpadů).

Automaticky se vytvoří dávka s datem převzetí, kódem odpadu 160104 - autovrak obsahující nebezpečné složky (Pozn.: První převzetí autovraku lze zapsat pouze jako nebezpečný odpad pod tímto katalogovým číslem.) a s kódem nakládání BN30. V případě, že se na potvrzení vyskytuje firma (obec, firma bez IČO), musí existovat v seznamu subjektů a na dávce odpadu pak figuruje jako partner. Pokud by firmou na potvrzení byl přímo evidující subjekt, vytvoří se v průběžné evidenci odpadů dávka s kódem nakládání A00. V případě, že je na vystaveném potvrzení uveden občan (občan ze zahraničí), nemusí se evidovat v seznamu subjektů. Na dávce odpadů je jako partner místo tohoto občana uveden subjekt typu B – Občan obce s vyplněnou ZÚJ obce, ve které má občan trvalý pobyt. Tento subjekt se v adresáři subjektů vytvoří automaticky. U občanů ze zahraničí musí být vyplněn kód státu.

Pokud autovrak přijímáte do zařízení ke sběru autovraků, pak můžete v parametrech programu nastavit, že se bude současně s dávkou odpadu představující převzetí autovraku automaticky generovat i dávka představující předání autovraku jiné oprávněné osobě či provozovně XN3. Jestliže autovrak přijímáte do zařízení ke zpracování autovraků, pak můžete v parametrech programu nastavit, aby se automaticky generovala dávka představující zpracování autovraku XN9.

V případě potřeby lze vytisknout prázdný formulář Potvrzení o převzetí autovraku (tlačítko Bianco) - je uvedeno pouze jeho pořadové číslo, což může být využito hlavně pro mobilní sběr.
 

Důležité upozornění: Jestliže smažete vystavené potvrzení, zruší se zároveň i příslušná dávka odpadu. Potvrzení nelze vymazat, pokud je již odesláno na MŽP. Lze pouze stornovat.
 

Popis jednotlivých funkcí:

Ikona

Funkční kl.

Popis funkce

Insert

pořízení nového záznamu

F4

editace/změna vybraného záznamu

Delete 

smazání kurzorem vybraného záznamu, pokud je záznam uložen v systému MA ISOH, umožní pouze jeho stornování

F3

hledání záznamu podle zadaného kritéria např. podle datumu, značky, čísla TP atd. Podmínkou je setřídění dat podle této položky

F10

FILTR: možnost zobrazení pouze vybraných záznamů podle předem nastavených podmínek

F5

přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení)

F11

označení záznamu pro následné operace s určitou skupinou dat

Ctrl+F11

označení všech zobrazených autovraků (zobrazené autovraky lze vymezit nastavením filtru)

Shift+F11

odznačení všech autovraků

F7

tisk potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku podle přílohy 3 vyhlášky 352/2008 Sb.

Shift+F7

tisk průběžné evidence přijímaných autovraků v rozsahu vyhlášky 352/2008 Sb.

Ctrl+F7

tisk dodacího listu (provozní tisková sestava)

Ctrl+Alt+F7

tisk kupní smlouvy (provozní tisková sestava)

 

tisk přílohy k potvrzení o převzetí autovraku, kde se vypisují chybějící části autovraku s uvedením ceny

 

tisk potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku podle přílohy 3 vyhlášky 352/2008 Sb. - anglická verze

 

tisk plné moci k odhlášení (vyřazení) vozidla

 

tisk žádosti o vyřazení vozidla

 

tisk Dokladu o předání vozidla za účelem vystavení potvrzení o převzetí autovraku - používá se v případě, kdy nelze vytisknout originál doklad (např. nefunkční MA ISOH nebo připojení na internet).

není

Převod do evidence odpadů - převede dávku autovraku, na které je kurzor, do evidence odpadů

není

hromadné generování autovraků do evidence odpadů – podle čísla dokladu program automaticky vygeneruje zpětně do evidence odpadů průběžnou evidenci odpadů z převzatých autovraků včetně zneškodnění BN9 nebo předání BN3 podle nastavených parametrů programu. Původní dávky odpadů z autovraků budou touto funkcí přepsány (aktualizovány). Použití této funkce je možné pouze při zakoupeném modulu Hromadné operace.

není

oprava zahraničních subjektů na typ subjektu Firma bez IČO

není

export zobrazených údajů nebo export údajů z celé tabulky do externího tabulkového editoru MS Excel; přenášené záznamy lze omezit nastavením filtru

není

export vydaných potvrzení na MŽP, exportovat lze zpětně vystavená potvrzení v libovolném časovém intervalu

F8

odeslat vybrané potvrzení do systému MA ISOH

není

odeslat všechny neodeslané vybrané autovraky do systému MA ISOH

není

aktualizovat záznam podle MA ISOH – v případě, že dojde k odeslání autovraku do MA ISOH, ale nedojde ke zpětnému potvrzení a získání IČPS, pak je možné kdykoliv zpětně provést tuto akci. Podmínkou je shodnost údajů v evidenci autovraků a v systému MA ISOH

není

on-line MA ISOH vydaná potvrzení – veřejně přístupný webový portál pro zjišťování vydaných potvrzení

není

Zobrazit vraky v MA ISOH - zobrazí veškeré autovraky zaslané provozovnou do systému MA ISOH

není

Synchronizovat číselník částí vozu - použije se pouze v případě ohlášených změn v systému MA ISOH

není

Synchronizovat číselník značek - použije se pouze v případě ohlášených změn v systému MA ISOH

není

Synchronizovat autovraky podle MA ISOH - zaktualizuje, případně doplní do evidence autovraků všechny vozy zapsané provozovnou do MA ISOH

Ctrl+Ins

přílohy – ke každému autovraku je možné uložit libovolný počet a typ příloh. Např. fotografie, dokument, naskenovaný dokument atd.

 

provozní deník – každý zpracovatel autovraků má povinnost vést provozní deník, do kterého např. zapisuje mechanické zničení VIN kódu a dalších vlastních událostí.

F6

zadat zneškodňující dávku – přidá do evidence odpadů dávku zneškodňující autovrak, přičemž kód likvidace musíte zadat

není

smazat zneškodňující dávku – smaže dávku BN9 nebo BN3 pro daný autovrak (pokud existuje)

není

SFŽP - Pokyny pro žadatele

není

SFŽP - Žádost do zařazení do programu

není

SFŽP - Žádost o proplacení podpory - pro tvorbu seznamu je nutný program Excel

 

Na tlačítku Počty, hmotnosti, cena chybějících částí přijatého autovraku můžete vyplnit jednotlivé části, které nebyly dodány s autovrakem. Je možné u nich doplnit i částku, která bude účtována zákazníkovi.

Pozn.: Na formuláři je kontrolován správný formát RZ a čísla VIN. V případě nesprávného formátu se popis příslušného pole rozsvítí červeně.

 

POŘÍZENÍ NOVÉHO AUTOVRAKU DO EVIDENCE

Každý záznam v evidenci autovraků je označen barevným symbolem (kostičkou), který má následující význam:

zelená – vybraný autovrak odeslán a potvrzen systémem MA ISOH

žlutá – vybraný autovrak dosud nebyl odeslán nebo potvrzen systémem MA ISOH

modrá – ostatní autovrak, který není odesílán do systému MA ISOH

červená – stornované potvrzení, které bylo dříve do systému MA ISOH odesláno

V případě, že se nepodaří vybraný autovrak odeslat do systému MA ISOH (tím pádem nelze vytisknout Potvrzení o převzetí autovraku), máte možnost předávajícímu vytisknout Doklad o předání vozidla za účelem vystavení potvrzení.

Při zadávání nového autovraku je prováděna kontrola, zda již v databázi není shodný autovrak zadán (RZ nebo VIN).

Popis jednotlivých údajů:

PČP: Pořadové číslo potvrzení - automaticky generovaný údaj – musí být jednoznačný pro danou provozovnu

Datum přijetí: Datum přijetí autovraku – nabízí se vždy aktuální datum. V případě potřeby lze datum přepsat. Při zadání hodnoty, která není v intervalu nastaveného období, budete varováni, ale záznam bude uložen. Datum lze zapsat ručně nebo vybrat z kalendáře, který se objeví po kliknutí na ikonku  .

IČPS: Identifikační číslo potvrzení v systému - Identifikátor přiřazený systémem MA ISOH

Přijato v MA ISOH: Datum a čas zápisu autovraku do systému MA ISOH

Datum likvidace: Datum kdy se zlikvidoval autovrak

Číslo technického průkazu: Nepovinný údaj

Registrační značka: RZ přijímaného autovraku – je kontrolována na formální správnost. V případě použití nestandardní RZ je možné zrušit kontrolu odškrtnutím tlačítka. RZ možno kontrolovat na registr odcizených vozidel.

Rok výroby: Rok výroby vozidla dle TP

Rok reg.: Rok první registrace vozidla v ČR

Stát reg.: Pokud bylo vozidlo poprvé registrováno mimo ČR, pak se zde vybere zkratka státu

Kategorie vozidla: Kategorie je možné rozdělit na Vybrané, které jsou odesílány do systému MA ISOH (sem patří M1, N1 a tříkolky), a Ostatní, které nejsou sledovány systémem MA ISOH, ale spadají do evidence odpadů. Detailnější popis kategorií je uveden na stránce Kategorie vozidel.

Tovární značka: Značku vozidla můžete vybrat z číselníku značek nebo napsat ručně

Typ (model): Upřesnění značky vozidla

Barva: Barva převzatého autovraku

VIN: Identifikační číslo vozidla (V případě, že nelze zjistit VIN, vyplňte důvod nevyplnění VIN)

Cena: Pokud autovrak nebyl převzat bezplatně, lze uvést cenu

Hmotnost: Uvádí se hmotnost vozidla v tunách (Uvádí se skutečná hmotnost vozidla zjištěná v okamžiku jeho předání do zařízení. V případě úplného autovraku lze hmotnost uvést dle technického průkazu s tím, že se od hmotnosti dle TP (pohotovostní) odečte 40 kg (hmotnost paliva) a od provozní hmotnosti se odečte 115 kg (součet hmotnosti paliva 40 kg a řidiče 75 kg). Výsledná hmotnost se uvádí v tunách s přesností na tři desetinná místa)

Hmotnost dle TP [t]: Údaj podle velkého technického průkazu (MA ISOH vyžaduje zadat Hmotnost dle TP přepočítanou podle specifických pravidel. Tento přepočet udělá program sám. Uvádí se hmotnost v tunách (s přesností na tři desetinná místa) dle technického průkazu; od pohotovostní hmotnosti se odečte 40 kg (hmotnost paliva). Není-li v TP uvedena pohotovostní hmotnost, je možné zadat provozní hmotnost, od které se odečte 115 kg (hmotnost řidiče a paliva))

Počty, hmotnosti, ceny chybějících částí: V tomto formuláři lze zadat všechny chybějící části, přičemž můžete předem definovat hmotnost jednotlivých částí (poté lze odečíst z hmotnosti vozidla uvedené dle TP), případně cenu

Předávající: Pokud je předávající občan, pak lze uvést přímo jeho iniciály včetně data narození, případně čísla průkazu. Pokud se jedná o subjekt s IČO nebo bez IČO, pak musí být nejprve zadán do číselníku subjektů

Přejímající osoba: Na záložce Ostatní musí být uvedeno, kdo autovrak přijímá

Číslo jednací, Souhl.vydal kraj, Souhlas od, Platnost do: tyto údaje lze vyplnit v parametrech subjektu a ke každému autovraku se budou vyplňovat automaticky

Bianco: Slouží k vytištění prázdného formuláře pro mobilní převzetí autovraku. Zároveň je generován záznam do evidence autovraků s uvedeným pořadovým číslem.

 

ZADÁNÍ A ODESLÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Zákon o odpadech zavedl od 1. října 2013 povinnost pro provozovatele zařízení ke sběru autovraků pořizovat fotodokumentaci. Od 1. října 2014 musí být fotodokumentace zasílána do 96 hodin od odeslání autovraku do systému MA ISOH na MŽP prostřednictvím programu v následující podobě.

 1. Celkový pohled na autovrak, ze kterého je možné autovrak identifikovat, a ze kterého je zřejmé, jaký je stav přijímaného autovraku, a že se v době pořízení fotodokumentace nachází na provozovně provozovatele zařízení ke sběru autovraků.
 2. Stav vybavení kabiny autovraku.
 3. Identifikační číslo VIN.

 - zadání fotografií autovraku

 - odeslání fotografií do MA ISOH

 Fotografie autovraku

Pro zadání fotografií k danému autovraku, přejděte na autovrak a klikněte na ikonu  , kde se Vám otevře nové okno pro zadání fotografií autovraku.

Zadávají se tři fotografie a to Celkový pohled, Interiér a VIN. Lze použít pouze soubory obrázků s příponou *.gif, *.png, *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.tif a *.tiff.

Fotografie lze zadat dvěma způsoby:

 

 1. kliknutím na ikonu  - kde se Vám otevře okno pro výběr příslušné fotografie z pevného disku
 2. kliknutím na ikonku  - kde se Vám otevře okno pro výběr příslušné fotografie z přílohy

Pokud zadáte všechny 3 obrázky, tak se při zavírání okna zobrazí dotaz na možnost okamžitého odeslání fotografií do MA ISOHu.

Jakmile nezadáte všechny 3 fotografie, tak se zobrazí při zavírání okna informace, že se do MA ISOHu zasílájí 3 fotografie.

Poznámka: Fotografie autovraku lze zadat i před odesláním autovraku do MA ISOH. Fotografie lze zadávat pouze k vybraným autovrakům, které se odesílají do MA ISOH.

Ještě neodeslané fotografie do MA ISOHu

 

Již odeslané fotografie do MA ISOHu

 

Fotografie zaslané do MA ISOHu lze zobrazit na internetu kliknutím na příslušný obrázek. 

 Odeslat fotografie do MA ISOH

Po kliknutí na ikonu  se zadané fotografie k autovraku odešlou do MA ISOHu. Po zaslání fotografií do MA ISOHu je lze změnit do 96 hodin od odeslání vozu do MA ISOHU. Stav odeslání se zobrazí v dialogovém okně

U každého záznamu je stav odeslání fotografií označen barevným symbolem (kostičkou), který má následující význam:
 

zelená – odeslány všechny 3 fotografie v termínu do systému MA ISOH
 

žlutá – dosud nebyly odeslány všechny 3 fotografie do systému MA ISOH, ale ještě neuběhlo 96 hodin od odeslání autovraku do MA ISOH
 

červená – neodeslány všechny fotky do systému MA ISOH a již uběhlo 96 hodin od odeslání autovraku do MA ISOH

PŘEHLED PLNĚNÍ CÍLŮ OPĚTOVNÉHO POUŽITÍ

Legislativní povinnost plnění cílů opětovného použití

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) v souladu s evropskou směrnicí o vozidlech s ukončenou životností od 1. ledna 2015 ukládá vybrané autovraky opětovně použít a využít nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok a opětovně použít a materiálově využít v míře nejméně 85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých za kalendářní rok.

Více informací o povinnosti plnění cílů: www.mzp.cz/cz/zakon_o_odpadech_plneni_cilu

Novinky v evidenci odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků

MŽP vydalo s účinností od 1. 1. 2016 novelu vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky. Novinky v evidenci odpadů a nakládání s autovraky se vztahují jak na Potvrzení o převzetí autovraku (příloha 3. vyhlášky), tak i na obsah Ročního hlášení o sběru a zpracování autovraků (příloha 4. vyhlášky). Tyto novinky byly zavedeny v souladu s požadavkem plnění cílů opětovného použití a využití.

Příručka MŽP (červen 2016): www.mzp.cz/cz/nova_evidence_odpadu_prirucka_2016 
 

Podrobný pohled na změny v programu EVI 8 pro zpracovatele autovraků

 1. Nová tisková sestava „Průběžný přehled opětovného použití"

 

V evidenci Autovraky je připravená nová tisková sestava, která slouží jako průběžný přehled plnění cílů opětovného použití a využití.

Tato sestava je vytvořena po vzoru listu č.4 Ročního hlášení o zpracování autovraků a zároveň obsahuje další dodatečné údaje pro kompletní přehled. Součástí přehledu je identifikace oprávněné osoby, přehled převzatých vybraných autovraků, nakládání s odpady vzniklými z vybraných autovraků a plnění cílů opětovného použití a využití. Sestava je na druhé straně doplněna o podrobné vysvětlivky ke každému údaji pro maximální přehlednost výpočtu.

Výpočet údajů na sestavě se provádí podle příručky MŽP k nové evidenci odpadů vzniklých ze zpracování autovraků ({+}http://www.mzp.cz/cz/nova_evidence_odpadu_prirucka_2016+). Pro výpočet platí, že je až do konce roku orientační, protože plný výkaz plnění cílů lze provést až po uzavření roku (v Ročním hlášení).

 

 1. Nový formulář „Šablona pro list č. 4 ročního hlášení".

Zmíněná tisková sestava vychází z další novinky v evidenci Autovraky. Jedná se o formulář sloužící k nastavení šablony pro výpočet plnění cílů použití. Formulář se otevírá v menu Autovraky - Možnosti - Šablona pro list č.4 ročního hlášení nebo přímo v panelu nástrojů:

Formulář obsahuje pět důležitých oblastí, které jsou v obrázku výše označeny čísly 1 – 5.

 1. Nápověda k formuláři je dostupná přímo v programu, v úvodu formuláře. Dodatečné vysvětlivky jsou dále dostupné pod tlačítky  napravo.
 2. První tři údaje na formuláři jsou specifické tím, že se nevypočítávají automaticky. Platí, že všechny tři údaje nemusí být plně pokryté evidencí v EVI 8 a proto je umožněno jejich ruční nastavení. Volitelné jsou pak tlačítka „Spočítat", které alternativně mohou hodnotu z evidence dopočítat.
 3. Panel nástrojů nad samotnou šablonou obsahuje dostupné funkce k editaci šablony. První tři tlačítka nalevo (Nový, Upravit, Smazat) fungují dle zvyklostí. Navíc je napravo dostupné tlačítko  , které slouží k úvodnímu naplnění šablony relevantními kódy odpadů z evidence odpadů.
 4. Šablona pro list č. 4 je reprezentována seznamem odpadů z autovraků a definicí poměrů jejich využití. Odpad může být v seznamu vícekrát, vždy pro jeden partnerský subjekt, kterému jsou odpady předávány. Rozlišuje se i hodnota „Zpracování na šrédru ANO/NE".
 5. Tlačítka pod šablonou slouží k okamžitému zobrazení přehledu s vypočtenými hodnotami a k otevření návodu přímo z programu (otevírá se tento dokument v aktuální verzi).

Přidání (úprava) jednotlivého kódu odpadu se provádí přes editační formulář (viz obrázek):

Na tomto formuláři se postupně vyplňují tyto údaje:

 1. Kód odpadu (z katalogu odpadů, typicky ze skupiny 1601xx)
 2. Partner, kterému je odpad předáván. Lze partnera NENASTAVIT a tím se níže určené poměry aplikují pro VŠECHNY PARTNERY.
 3. Otázka Předáno ke zpracování na šrédr? Vyplňuje se v případě, že je odpad předáván na drtící zařízení. Typicky se jedná o odpady 160106 a 160117.
 4. Poměry využití jsou rozděleny dle legislativy na Materiálové využití, Energetické využití a Odstranění. Celkový součet procent musí být 100%.

3. Nové parametry programu pro přehlednou a správnou evidenci odpadů

Do programu EVI 8 byly přidány nové parametry programu, které slouží ke správné a přehledné evidenci odpadů z autovraků. Parametry programu jsou k dispozici pod ikonou  a nebo po stisku klávesové zkratky Ctrl + Alt + P.

Parametry programu - Evidence odpadů - Zadávání odpadů – Ostatní - Vyplnění příznaku pro odpady vzniklé ze zpracování autovraku

Tento parametr specifikuje, jak se vyplňuje příznak „Vznik ze zpracování autovraku" na dávce odpadu. V základním nastavení program nově pracuje tak, že se příznak zaškrtne automaticky pro každý odpad ze zpracování autovraku. Změnou parametru lze toto chování ovlivnit.

Parametry programu - Evidence odpadů - Ostatní - Zobrazovat sloupec Vznik ze zpracování autovraku

Aktivováním dalšího nového parametru může uživatel rozšířit evidenci odpadů o nový sloupec, který zobrazuje hodnotu „Z vraku". Tímto způsobem je v evidenci na první pohled vidět, které odpady mají tento důležitý údaj.

 1. Připomenutí filtrů v evidenci odpadů pro odpady z autovraků

Nad evidencí Odpady je k dispozici filtr, který umožnuje zpřesnění výpisu odpadů a zaměření se na konkrétní požadované odpady. Filtr je k dispozici pod ikonou  a nebo po stisku klávesy F10. Filtrování údajů pro odpady z autovraků je k dispozici na záložce Autovraky. Filtrovat lze podle značky autovraku, kategorie, PČP a příznaku „Ze zpracování autovraku".

 1. Hromadné operace pro rychlé a komplexní změny údajů v evidenci odpadů

V evidenci Odpady jsou k dispozici hromadné operace pro úpravu údajů. Tyto funkce jsou dostupné pouze s modulem Hromadné operace.

U označených odpadů hromadně změnit - Autovraky – ze zpracování autovraku

Tato hromadná operace umožňuje nad označenými záznamy (pomocí klávesy F11) hromadně upravit údaj Ze zpracování autovraku.

U označených odpadů hromadně změnit - Autovraky - značka a kategorie autovraku

Druhá hromadná operace pro odpady z autovraků umožňuje hromadnou změnu údajů Značka a Kategorie autovraku.

U označených odpadů hromadně změnit - Vybrané položky (datum, partner, zakázka ...)

Tato obecná hromadná operace slouží k úpravě všech ostatních údajů na dávkách odpadů, které jsou společné jak pro odpady z autovraků, tak pro všechny ostatní odpady.

 1. Úpravy a vylepšení stávajících funkcí pro odpady vzniklé ze zpracování autovraků

Na základě připomínek uživatelů a požadavků nové legislativy byly provedeny změny v programu, které umožní lepší evidenci odpadů z autovraků. Za zmínku stojí tyto dvě úpravy:

Automatické zaškrtnutí údaje Ze zpracování autovraků pro odpad z autovraku

V předchozích verzích EVI 8 se tento údaj nevyplňoval automaticky, ale dle posledně zadané hodnoty. Toto chování bylo upraveno tak, aby se údaj zaškrtl vždy. Nastavení tohoto chování je možné upravit v parametrech programu (viz bod 3 výše).

Možnost zadat údaj Ze zpracování autovraků pro Kódy odpadů 160106 a 160104 a všechny kódy nakládání.

Pro plnou podporu výpočtů plnění cílů je v některých případech potřeba sledovat údaj „Ze zpracování autovraku" i u kódů odpadů pro samotné autovraky (zejména 160106, výjimečně i 160104). Toto nyní program umožňuje. Stejně tak je umožněno údaj vyplnit bez omezení na kód nakládání. Využitelné jsou tedy kódy nakládání Axx, Bxx i Cxx.

 

 • No labels