Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

každým druhem odpadu musí být nakládáno (příjem i výdej) s ohledem na jeho původ, který je určen vždy prvním písmenem v kódu nakládání:

  • Axx - odpad vzniklý vlastní produkcí
  • Bxx - převzatý odpad
  • Cxx - odpad převedený z minulého roku

Pokud tedy např. odpad vzniká (množství +) pod kódem nakládání Axx, je nutné aby byl z evidence odstraněn (množství -) také kódem nakládání Axx.

Řešení

detailu kontroly jsou vypsané všechny kódy odpadů s rozdělením dle původu (A, B, C), u kterých je chybná ABC bilance.

Chybu v ABC bilanci lze nejjednodušeji opravit na Kartě odpadů. Po otevření karty odpadů za vybraného evidenta / vykazovací celek je příznak chybné ABC bilance vidět ve sloupci ABC. V nabídce tlačítka  Ostatní operace je funkce ABC bilance a korekce. V tabulce lze vidět množstevní bilanci pro jednotlivá písmena, kdy u každého musí být bilance vyrovnaná (rozdíl = 0). Pro vyrovnání bilance slouží tlačítko  Korekce A, B, C, které u dávek s chybně zvoleným prvním písmenem v kódu nakládání změní první písmeno na správné, pokud je to možné. Pokud by byl problém složitější, dotáže se program na logiku výměny písmenek.

Detail ABC bilance