Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí
 Tato funkce slouží k převodu průběžné evidence do programu EVI8 a následnému vytvoření Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady z tohoto programu.
Obsah
 
Videonávod
 Klikněte pro zobrazení videa

Tento videonávod zobrazuje záznam ze starší verze programu Skladu Odpadů 8, kde ještě není funkcionalita převodu dat do IS Envita.

Video v plném rozlišení lze spustit na samostatné stránce po kliknutí na název videa nebo logo Youtube v okně přehrávače.

 


Převod evidence

Pokud v programu SKLAD Odpadů 8 vedete a zpracováváte evidenci více skladových míst, důrazně doporučujeme před převodem dat do programu EVI řádně ukončit rok za všechna skladová místa!

Doporučený postup

Před spuštěním převodu dat doporučujeme nejprve ukončit program EVI8. Samotný převod spustíte z menu Program / Převod do EVI.
Na úvod se zobrazí následující dotaz na spuštění volitelné kontroly kódů nakládání:

Kontrolu důrazně doporučujeme provést. Pokud nebyly nalezeny chybné dávky, pokračujte stiskem tlačítka Zavřít. Pokud jsou nalezeny dávky s chybným kódem nakládání, program se je pokusí opravit. Doporučujeme v takovém případě pokračovat stiskem tlačítka Zavřít, proces převodu na následující obrazovce přerušit stiskem tlačítka Storno a poté znovu spustit celý převod a opětovně provést kontrolu kódů nakládání. Pokud jsou i nadále hlášeny chybné kódy nakládání, kontaktujte oddělení podpory společnosti INISOFT.

Po ukončení kontroly kódů nakládání je zobrazen průvodce převodem evidence do programu EVI8.
V kolonce Skladové místo ponechte volbu Všechna skladová místa pro převod evidencí všech skladových míst, nebo zvolte pouze to, jehož evidenci aktuálně potřebujete převést do programu EVI8. Nastavte rozsah období celého roku.

Parametr Po dokončení převodu spustit export dat do souboru slouží k převodu dat do programu EVI8 na jiném PC a také k převodu dat z EVI 8 do IS Envita. Dle zvoleného parametru (EVI 8 nebo Envita) dojde po dokončení převodu dat do EVI 8 k vytvoření požadovaného exportního souboru.

Volitelné parametry převodu

  • Převést údaj Předávající osoba – umožní převést údaj Předávající osoba z výkupek/příjemek do průběžné evidence v programu EVI8
  • Nahradit partnerské subjekty Občan bez IČ -> Občan obce – v dávkách průběžné evidence v EVI jsou konkrétní fyzické osoby nahrazeny souhrnnými subjekty typu Občan obce dle odpovídající Základní územní jednotky (ZÚJ)
  • Při nalezení ručně pořízených nebo opravených záznamů (za převáděné období) v průběžné evidenci programu EVI: Dotázat se nebo Ponechat – pro uživatele, kteří souběžně s evidencí skladových pohybů v programu SKLAD Odpadů pod skladovými místy vedou i ručně průběžnou evidenci odpadů přímo v programu EVI, doporučujeme nastavit volbu Ponechat, v ostatních případech Dotázat se. V tom případě se program dotáže pokaždé před samotným převodem, zda se mají takové záznamy v databázi ponechat nebo smazat.

Automaticky (pokud jsou splněny uvedené podmínky) jsou převedeny také tyto údaje:

  • Vlastnosti odpadů určených pro EKO-KOM (příp. také počty přistavených/svezených nádob od obcí z příjemek) – podmínkou pro převod je registrace modulu EKO-KOM v programu SKLAD Odpadů. Pokud současně využíváte v programu EVI volitelný modul EKO-KOM pro vytváření čtvrtletních výkazů o odpadech pro autorizovanou společnost EKO-KOM a.s. za účelem získání finančních prostředků z likvidace resp. z třídění odpadů z obalů, umožní vám program SKLAD Odpadů nastavit a následně převést do programu EVI pro vybrané druhy odpadů atributy týkající se těchto výkazů. Znamená to, že podle pravidel definovaných ve SKLADu Odpadů 8 (nastavuje se v číselníku odpadů pod tlačítkem ( )) lze podle skladového místa a/nebo původce přiřadit příznaky, které se poté přenášejí do čtvrtletních výkazů pro EKO-KOM a.s.
  • Počet kusů u autovraků – u kusových odpadů s vazbou na katalogová čísla 160104 a 160106 je do průběžné evidence spolu s hmotností převeden i počet kusů.

Po stisku tlačítka Další je zobrazen počet odpadů, které budou převedeny.
Pokud se již v programu EVI8 pro vybrané období nacházejí záznamy převedené z programu SKLAD Odpadů, zobrazí se upozornění, že tyto záznamy budou odstraněny a nahrazeny aktuálním převodem.
Pokud se již v programu EVI8 pro vybrané období nacházejí ručně pořízené dávky a v předchozí obrazovce průvodce bylo vybrána volba Dotázat se, je zobrazen následující dotaz, umožňující tyto záznamy ponechat nebo odstranit:

Pokračujte stiskem tlačítka Převést.

Pokud jsou programy SKLAD Odpadů 8 i EVI 8 připojeny ke stejné databázi, je převod kompletní. Ukončíte ho stiskem tlačítka Konec.
Jestliže byla zaškrtnuta volba Po dokončení převodu spustit export dat do souboru je dle zvoleného parametru zobrazen průvodce pro vytvoření exportního souboru.
 

Nastavte cestu (adresář) pro uložení exportního souboru a stiskněte Pokračovat, čímž dojde k vytvoření exportního souboru do zadaného umístění. Program nabídne v případě exportního souboru pro EVI 8 odeslání vytvořeného souboru e-mailem nebo jeho zkopírování do jiného umístění.
Stiskem tlačítka Konec ukončíte průvodce vytvořením exportního souboru.
Vygenerovaný soubor s názvem evi8exp_sklad.zip použijte pro import dat do programu EVI8 (menu Import & Export / Import dat).

Jak naimportovat data v IS Envita zjistíte v následujícím návodu: Převod dat z programu EVI 8.


Po importu dat do EVI je třeba provést finální úpravu záznamů průběžné evidence před odesláním ročního hlášení, tzv. korekci A/B/C bilance popř. další úpravy, a následně vytvořit a odeslat soubor s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady z programu EVI za požadované subjekty do systému ISPOP. Bližší informace k postupům v programu EVI naleznete na webové adrese: Konec roku a evidence odpadů k 15.únoru