Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Kto oznámenie potrebuje

Toto oznámenie je určené pre tých, ktorí prijímajú odpad od fyzických osôb formou zberu alebo výkupu.

Vyhláška č. 366/2015 Z. z.

 § 10

Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu [k § 16 ods. 2 písm. b) zákona]

(1) Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu podává ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 11.

Rovnako ako obmedzenie iba na fyzické osoby je vlastné oznámenie obmedzené na konkrétne odpady, podľa katalógu odpadov.

20 01 01 - papier a lepenka (O)
20 01 02 - sklo (O)
20 01 03 - viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) (O)
20 01 04 - obaly z kovu (O)
20 01 21 - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (N)
20 01 23 - vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (N)
20 01 25 - jedlé oleje a tuky (O)
20 01 33 - batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie (N)
20 01 34 - batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 (O)
20 01 35 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) (N)
20 01 36 - vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 (O)
20 01 39 - plasty (O)
20 01 40 - kovy (O)
20 01 40 01 - meď, bronz, mosadz (O)
20 01 40 02 - hliník (O)
20 01 40 03 - olovo (O)
20 01 40 04 - zinok (O)
20 01 40 05 - železo a oceľ (O)
20 01 40 06 - cín (O)
20 01 40 07 - zmiešané kovy (O)

Ako oznámenie vyzerá

PDF verzia k nahliadnutiu: OhlaseniOVznikuOdpaduANakladani_V.pdf

Ako oznámenia vytlačím

Tvorba oznámenia sa automaticky uskutočňuje zo zadaných dávok odpadov. Vlastná tlač je dostupná z hlavného ovládacieho panelu pod ikonou ohlásenie -  Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11).

 

Po zvolení tlače oznámenia sa zobrazí ponuka s voľbou obcí pre ktoré je možné oznámenie vytvoriť. V tejto ponuke je nutné vybrať aspoň jednu alebo viac obcí. Zároveň je tu možné zaškrtnúť voľbu uloženia do PDF bez náhľadu a rozdelenia po obciach (pre každú obec sa vytvorí samostatný súbor). Ak možnosti tlače nebudú zvolené, zobrazí sa bežný náhľad tlačovej zostavy

Subjekty verejnej správy - Adresy obcí Slovenskej republiky a ich príslušnosť ku krajom a okresom nájdete tu.

Miesto pôvodu odpadu na dávke odpadu sa automaticky dopĺňa podľa poslednej uloženej možnosti u daného partnera. Nie podľa adresy vyplnenej u subjektu.

 

 

Vypnutie a zapnutie funkcie

Funkcia je dostupná iba pre kód činnosti V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu a možno ju zapnúť pre kódy nakladania:

  • V (zber - prijatie) 
  • Z (zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním)

Pre interné potreby je možné do tlače zahrnúť odpady všetkých typov subjektov (nielen fyzické osoby)

  • No labels