Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obec - pôvodca/držiteľ podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z:

  • má povinnosť odovzdať odpad len oprávnenej osobe, 
  • zhromažďuje odpady vytriedené podľa druhov odpadov a oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 20 "Komunálne odpady" (podľa Katalógu odpadov),
  • vedie evidenciu ako pôvodca odpadov (P)  alebo ako držiteľ (M).

Ukážka prác v programe ENVITA

1. Vytvorenie evidenčného listu odpadu na základe katalógového čísla odpadu (P, M)

2. Priebežná evidencia vzniku a odovzdania odpadu - ako pôvodca odpadu (P) alebo držiteľ odpadu(M): 


 3. Evidenčný list odpadu- pre činnosť P: 
4. Evidenčný list odpadu- pre činnosť M: 5. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s prílohou - P:    6. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním s prílohou - M: