Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Jakým způsobem aplikaci nainstaluji?

Instalace na jednom počítači - instalační sadu produktu IS ENVITA stáhnete z webových stránek společnosti INISOFT s.r.o. - https://www.inisoft.cz/podpora-a-download. Stažený soubor spustíte a budete postupovat dle pokynů na obrazovce.

Detailní postup instalace včetně rozlišení lokální a síťové verze naleznete na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

Před zahájením instalace doporučujeme mít provedeny veškeré aktualizace operačního systému a to včetně případného restartu počítače, na který IS ENVITA instalujete.

Je potřeba se rozmyslet, zda budete používat jednouživatelskou licenci na lokálním počítači, pak je postup instalace popsán výše. Pokud budete mít databázi na jiném počítači nebo budete používat víceuživatelskou licenci, pak je postup popsán na stránce Instalace síťové verze - pro více uživatelů.

2. Co je to registrace produktu?

Po instalaci produktu je potřeba provést registraci, která zajišťuje uvedení aplikace do produktivního používání dle zakoupené licence (počet uživatelů, moduly a počet vedených evidencí). Rozlišujeme registraci databáze - je provedeno pouze jednou, a registraci klientských stanic - je provedeno dle počtu zakoupených licencí. U každé registrace klientské stanice je potřeba vybrat požadované (a zakoupené) moduly.

Popis registrace je uveden na stránce Registrace programu ENVITA.

3. Na jakém typu SQL serveru aplikace může běžet?

IS ENVITA využívá pro svůj běh databázový systém Microsoft SQL Server. Dostupné varianty:

MS SQL Server

MS SQL Server Express

MS SQL Server Express LocalDB - je součástí instalační sady IS ENVITA a slouží k běhu na lokální stanici

 

Minimální požadavky jsou uvedeny na stránce Instalace, aktualizace a přeinstalace.

4. Mohu si přizpůsobit aplikaci svým požadavkům?

Ano, IS ENVITA obsahuje volbu Nastavení, kde si můžete přizpůsobit vzhled a chování aplikace dle svých potřeb.

 

Více informací se dozvíte v manuálu na stránce Nastavení.

5. Jak převedu stávající data do ENVITA?

V rámci převodu dat z programu EVI 8 je možné převést agendy subjektů (včetně kontaktů) a odpadů a to pouze za rok 2022. Případně lze převést počáteční stavy odpadů k 1. 1. 2023. Data do agend OLPNO a Autovraky je možné stáhnout z online systémů SEPNO a MA ISOH.

Převod dat z EVI 8 je popsán v kapitole Převod dat do programu IS ENVITA. V programu IS ENVITA stačí následně vybrat na kartě ENVITA volbu Import dat. Podrobnější popis je uveden v kapitole Převod dat z programu EVI 8 a SKLAD Odpadů 8.

Převod dat z programu SKLAD Odpadů 8 je postupně rozšiřován v závislosti na přidávání modulů a funkcionalit do IS ENVITA. V první fázi bylo možné převést agendu subjektů (včetně kontaktů) a vozů. V další verzi již je možné převést katalog odpadů a katalog služeb (nikoliv povolené odpady a služby na skladovém místě). Převod dat ze SKLAD Odpadů 8 je popsán v návodu Převod dat do programu IS ENVITA. V programu IS ENVITA stačí následně vybrat na kartě ENVITA volbu Import dat. Podrobnější popis je uveden v kapitole Převod dat z programu EVI 8 a SKLAD Odpadů 8

6. Je možné si IS ENVITA nejprve vyzkoušet?

Ano, je to možné. Program IS ENVITA umožňuje smazání pořízené evidence odpadů "jedním tlačítkem". Je tedy možné po zakoupení produktu si ho vyzkoušet a před náběhem ostrého provozu smazat pořízené odpady. Zároveň Vám zůstávají založeny subjekty včetně evidentů, ILNO, provedené nastavení programu, práva uživatelů atd.

Smazání evidence provedete v agendě Evidenti Odpady na záložce Odpady.

Je tedy možné pro zkušební provoz provést import dat z EVI 8, následně si produkt vyzkoušet, pak smazat evidenci odpadů a provést konečný převod dat z EVI 8 nebo Převod dat do programu IS ENVITA z programu SKLAD Odpadů 8.

7. Musím zachovat funkční program EVI 8?

Ano, program EVI 8 musíte zachovat pro potřeby nahlížení do archivních let. Do IS ENVITA se přenáší pouze data (odpady) za rok 2022. Dle zákona o odpadech máte povinnost uchovávat data až 5 let zpětně, proto je nutné pro případnou kontrolu zachovat funkční i program EVI 8. Licenčně je vše v pořádku, protože nákupem IS ENVITA neztrácíte nárok na provoz programu EVI 8.

8. Musím zachovat funkční program SKLAD Odpadů 8?

Program SKLAD Odpadů 8 doporučujeme zachovat alespoň po přechodnou dobu pro potřeby nahlížení do archivních pohybu. Dle zákona o odpadech máte povinnost uchovávat data až 5 let zpětně, proto je nutné pro případnou kontrolu zachovat funkční hlavně program EVI 8, kde je vedena průběžná evidence (na základě evidence pohybů ve SKLAD Odpadů 8). Licenčně je vše v pořádku, protože nákupem IS ENVITA neztrácíte nárok na provoz programu EVI 8 ani SKLAD Odpadů 8.

 

 

1. Kdo je Evident?

Evident je subjekt, pro kterého se vede evidence (například odpadů, autovraků nebo přepravy nebezpečných odpadů). Provozovna musí být založena v evidenci subjektů a následně může být vybrána jako evident v dané agendě. Počet evidentů (tedy počet vedených evidencí) nesmí přesáhnout počet zakoupených evidencí v daném modulu.

Každému uživateli je možné omezit přístup k vedení evidence pouze pro určené provozovny / evidenty. To provedete dle návodu na stránce Oprávnění skupin.

2. Jaký je rozdíl mezi typy Zahraniční subjekt a Subjekt bez IČO?

Pokud vyvážíte odpad za hranice ČR nebo jej naopak dovážíte, pak musíte použít typ subjektu Zahraniční subjekt. Na to jsou vázány i odpovídající kódy nakládání (dovoz a vývoz, stát EU a mimo EU).

Pokud zahraniční subjekt podniká na území ČR a produkuje zde odpady, pak bude v průběžné evidenci vystupovat jako Subjekt bez IČO, u kterého uvedete stát, ve kterém má sídlo. Adresa provozovny ale bude na území ČR, kde s odpady nakládá.

 

Více informací o práci se subjekty se dozvíte v manuálu na stránce Subjekty.

3. Co znamená zkratka ZÚJ?

Zkratka ZÚJ znamená Základní územní jednotka, což je nejzákladnější členění území ČR (již se dále nečlení). Někdy se používá i zkratka IČZÚJ nebo NUTS5 nebo také LAU2 (vše má stejný význam).

V evidenci odpadů znamená místo, kde je s odpadem nakládáno. Neuvádí se tedy například u občanů, kde má bydliště, ale odkud odpad přivezl. Při zadávání můžete využít funkce Našeptávač

4. Co jsou Údaje pro hlášení o odpadech?

Každá provozovna může mít uvedeno odlišné označení pro interní potřeby a pro vykazování (ISPOP, SEPNO, MA ISOH apod.). Pomocí zaškrtávacího pole Podle kódu provozu rozlišujete, zda budou obě položky shodně (tedy nebude využíváno interní označení) nebo rozdílné. Pokud pole není zaškrtnuté, tak si v poli Kód provozu můžete nastavit libovolné (ale jedinečné v rámci daného IČO) označení provozovny, které bude využíváno pouze pro interní potřeby. Můžete dle něj vyhledávat a třídit, ale nebude uváděno v komunikaci s dalšími systémy. V sekci Údaje pro hlášení o odpadech pak musíte mít vyplněno oficiální označení provozovny (IČZ, IČOB, IČS nebo IČP).

Vice podrobností naleznete v sekci Subjekty.

1. Musím zadávat obě dávky - jak AN3, tak i A00?

V nastavení programu lze určit, zda se má automaticky generovat tzv. párová dávka. To znamená, že jako původce zadáváte pouze předání odpadu oprávněné osobě (kód nakládání AN3) a program zároveň vytvoří totožnou dávku vzniku odpadu (kód nakládání A00).

Pokud jste původce odpadů (odpad vám vzniká a předáváte jej oprávněné osobě), tak si spusťte volbu Nastavení, přejděte na položku Evidence odpadů, kde zadejte do pole Předvyplnit kód nakládání hodnotu AN3. Následně se přesuňte na položku Evidence odpadů / Párové dávky, v sekci Po zadání mínusové dávky odpadu generovat plusovou dávku odpadu zaškrtněte Aplikovat pro Axx a zadejte, resp. vyberte hodnotu 00.

2. Jak zadám více dávek odpadů najednou?

Pokud potřebujete zadat více dávek najednou, například opis dodacího listu s více odpady (shodné datum a kód nakládání, stejný odběratel odpadu), pak můžete využít funkcionalitu Nový odpad ze šablony. Tato funkce umožňuje nadefinovat neměnící se položky i s hodnotami a následně zadávat pouze proměnné položky (kód a kategorii odpadu a hmotnost).

Více o této funkci se dozvíte v návodu Vytvoření více dávek ze šablony.

3. Při zadávání dávky odpadů se mi nabízí kód nakládání AN3, já ale potřebuji B00. Jak to změním?

Nabídku kódu nakládání při založení nové dávky si můžete upřesnit na záložce ENVITA pomocí volby Nastavení. Vyberte vlevo sekci Evidence odpadů a vpravo nastavte hodnotu v poli Předvyplnit kód nakládání. Pokud nechcete, aby Vám IS ENVITA nabízela jakýkoliv kód, pak jej můžete pomocí křížku na konci řádku smazat.

Podrobnější informace o nastavení programu získáte v sekci Nastavení.

1. Jak vytvořím hlášení o odpadech a odešlu do ISPOP?

Stačí spustit volbu Odpady - Hlášení - Hlášení o produkci a nakládání s odpady. Následně již postupně odešlete hlášení za zobrazené provozovny (vykazovací celky). S modulem Hromadné operace lze odeslat všechna hlášení najednou.

Podrobnosti naleznete v návodech na stránce Hlášení.

2. Jak vytvořím doplněné hlášení a odešlu do ISPOP?

Ani vytvoření doplněného hlášení není v IS ENVITA složité. Stačí opravit nedostatky v datech, zapsat evidenční číslo řádného hlášení do Parametrů hlášení daného subjektu na záložku Doplněné hlášení a pak již standardním způsobem odeslat do ISPOP.

Podrobnosti naleznete na stránce Odeslání doplněného hlášení o produkci a nakládání s odpady.

1. Převedou se mi z EVI 8 do IS ENVITA všechna OLPNO?

Převod OLPNO z EVI 8 do IS ENVITA můžete provést synchronizací se SEPNO za zvolené období.

2. Převedou se mi z EVI 8 do IS ENVITA šablony OLPNO?

Převod šablon OLPNO z EVI 8 do IS ENVITA můžete provést dle návodu Převod šablon OLPNO z EVI 8 do IS ENVITA.

3. Proč po převodu dat z EVI 8 nemohu odesílat OLPNO do systému SEPNO?

Při převodu dat z EVI 8 se nepřenáší nastavení ani uživatelské účty pro komunikaci se SEPNO. Je potřeba tedy na záložce ENVITA pomocí volby Nastavení v sekci OLPNO / Přihlášení do SEPNO nastavit vše potřebné.

 

 

1. Jak se liší zadávání autovraku do EVI 8 a do IS ENVITA?

Zadávání autovraků je prakticky totožné v obou programech. Musíte vyplnit požadované údaje o autovraku a předávající osobě, doplnit tři fotografie a záznam odeslat do systému MA ISOH. Následně vytisknete protokol o převzetí a tím je vše hotovo.

2. Přenesou se mi z EVI 8 do IS ENVITA přihlašovací údaje do MA ISOHu?

Přihlašovací údaje se nepřenáší. Musíte je vyplnit na záložce ENVITA ve volbě Nastavení. V zobrazeném okně vyberte vlevo sekci Autovraky, vpravo vyberte provozovnu (evidenta), u kterého chcete údaje doplnit, a zapište všechny potřebné hodnoty. Nezapomeňte formulář uložit.

Pokud si přihlašovací údaje do MA ISOHu nepamatujete, pak je potřeba si vyžádat nové heslo pro Váš účet na CzechPointu. Jedná se o jednorázové heslo, které umožňuje nastavit si své vlastní a to zadat do parametrů programu.

3. Kde uvidím dávky odpadů, které znamenají převzetí a zpracování autovraku?

Generování evidence odpadů z přijatých autovraků bude dostupná až s účinností nové legislativy od 1. ledna 2023. Do té doby je možné v IS ENVITA autovraky odhlašovat v systému MA ISOH, tisknout potvrzení a vkládat fotografie. Průběžnou evidenci odpadů za rok 2022 můžete vést pouze v programu EVI 8, do kterého si můžete údaje o autovracích pořízených v IS ENVITA stáhnout pomocí synchronizace s MA ISOHem.

 

 

1. Mohu si vytvořit nebo změnit heslo, i když jsem obyčejný uživatel?

Ano, každý přihlášený uživatel má možnost změnit své heslo, kterým se přihlašuje do programu. Obdobně má jakýkoliv uživatel možnost si heslo vytvořit.

Na záložce ENVITA vyberte v sekci Uživatelé a práva volbu Změna hesla. V zobrazeném okně zadejte Původní heslo (pokud se jedná o změnu hesla) a pak zadejte heslo nové. To musíte pro kontrolu před uložením zapsat ještě jednou.

2. Zapomněl jsem přihlašovací údaje, co mám dělat?

V případě, že se nemůžete přihlásit do programu z důvodu špatně zadaného uživatelského jména nebo hesla, musíte kontaktovat Vašeho správce programu, který má administrátorská práva. Ten může pomocí volby Uživatelé na záložce ENVITA vybrat na daném uživateli volbu Upravit, původní heslo smazat a nastavit nové.

3. Lze omezit uživatelům přístup do evidence vybraných provozoven?

Ano lze. Na záložce ENVITA vyberte volbu Uživatelé a založte všechny požadované uživatele. Následně na záložce ENVITA vyberte volbu Skupiny, kde založíte pro každý okruh uživatelů se shodnými právy samostatnou skupinu a přiřadíte do ní odpovídající uživatele. Následně na záložce ENVITA vyberte volbu Oprávnění skupin, kde pro vybranou skupinu v části Nastavení práv skupiny XXX rozklikněte volbu Agendy a Odpady a klikněte na položku Evident. Ve spodní části Práva pro jednotlivé záznamy agendy pomocí tlačítka Přidat vložte všechny provozovny, u kterých mohou uživatelé vybrané skupiny evidovat průběžnou evidenci odpadů.

Obdobně můžete nastavit práva omezující vstup do evidence dalších agend - OLPNO, Autovraky apod.

Otázky a odpovědi týkající se přechodu z programu EVI 8 na IS ENVITA naleznete na stránce FAQ - Nejčastější dotazy a odpovědi.

 

Pokud jste nenašli odpověď, napište nám (klikněte pro zobrazení formuláře) ...

Type
ID
E-mail
Name
Phone
Subject