Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OZV žiadajú zasielanie štvrťročných ohlásení a to nie len za vyhradené prúdy odpadov ale za všetky kovové odpady skupiny 200140 a rovnako tak rozdelenie podľa obcí, je to správne?

 

 

Zákon píše:

§ 16 ods. 3

Ten, kto vykonáva zber vyhradeného prúdu odpadu (§ 27 ods. 3- rozšírená zodpovednosť výrobcov) v zariadení na zber odpadov alebo bez zariadenia na zber odpadov, je povinný mať uzatvorenú zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov, príslušnou treťou osobou, alebo výrobcom príslušného vyhradeného výrobku; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel, na osobu uvedenú v odseku 4 a na distribútorov vykonávajúcich spätných zber. Ten, kto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu podľa § 59 ods. 4 s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou táto obec uzavrela zmluvu podľa § 59 ods. 2.

To znamená, že ak vykonávate ZBER (bezodplatne) vyhradeného prúdu odpadu spadajúceho pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, a to:

-  II. oddiel zákona - elektrozariadenia a elektroodpady

- II. oddiel zákona  - batérie a akumulátory, 

- IV. oddiel zákona - obaly a odpady z obalov

- V. oddiel zákona - vozidlá a staré vozidlá

- VI. oddiel zákona - pneumatiky a odpadové pneumatiky

- VII. oddiel zákona - neobalové výrobky a výrobky z nich

máte povinnosť uzatvoriť zmluvu s niektorou s OZV pre daný vyhradený prúd odpadu a v prípade obalov a neobalových výrobkov (papier, kartón, obaly kovové....) s tou OZV, s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec, na ktorej území zber vykonávate. 

§ 16 ods. 4

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, je povinný najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vykúpeného odpadu a informácie o jeho zhodnotení v prvom zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťami R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo v prvom inom zariadení na zhodnocovanie odpadu na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R 1 až R 11 podľa prílohy č. 1, a to dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia zberových podielov a cieľov a limitov odpadového hospodárstva,

a)

v prípade odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov (§ 73 ods. 3) príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup realizuje,

b)

v prípade elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov príslušnému koordinačnému centru, ak je zriadené; okrem elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov, pre ktoré má ten, kto vykonáva výkup, uzatvorenú zmluvu s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, treťou osobou alebo príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

To znamená, že ak vykonávate VÝKUP vyhradených prúdov odpadu , nemáte povinnosť uzatvorenia zmluvy s OZV.

Máte povinnosť oznamovať vykúpené množstvá vyhradených prúdov odpadu a množstvá, ktoré boli odovzdané do zariadenia na zhodnocovanie odpadu, príslušnému Koordinačnému centru (ak bolo zriadené, ale všetky vyhradené prúdy odpadov majú v súčasnej dobe svoje KC), alebo v prípade, že máte uzatvorenú zmluvu s niektorou s OZV(prípadne s výrobcom, ktorý si plní vyhradené povinnosti sám alebo pri baterkách treťou osobou) pre elektroodpady a batérie a akumulátory, tak jej. V prípade papiera a kovových obalov tej OZV, s ktorou má uzatvorenú zmluvu obec, na ktorej území sa výkup realizuje.

 

Ďalšia vec:

organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV) sa z komunálnych odpadov oznamujú len odpady, zaradené pod kat. čísla:

20 01 01

20 01 02 (v prípade, ak sa jedná o sklenené obaly)

20 01 03

20 01 04 - pozor, toto je relatívne nové kat. číslo a patria sem len kovové obaly (plechovky, konzervy, sudy..) nezamieňajte si to s 20 01 40 !!!!

20 01 21

20 01 23

20 01 33

20 01 34

20 01 35

20 01 36

20 01 39 (ak sa jedná o plastové obaly z komunálnych odpadov)

 

Odpady zaradené pod kat. č. 20 01 40 - kovy sa OZV neposielajú !!!!!

V prípade výkupu vyhradených prúdov odpadu sa za miesto vzniku považuje obec, na ktorej území sídli Vaša prevádzka.

Pre akékoľvek otázky ohľadne povinností pre výkupne Vám odporúčame stať sa členom ANSDS - neváhajte kontaktovať p.Špačkovú.