Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro žadatele o povolení nových zařízení pro nakládání s odpady, o souhlas s provozem malého zařízení, o povolení obchodování s odpady a plnění ohlašovacích povinností provozovatelů zařízení, obchodníků a zprostředkovatelů" je, dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a metodického pokynu MŽP ze dne 25.1.2021 platného od 22.1.2021, nutné podávat žádosti na nových formulářích.

Zařízení, která mohou být provozována bez povolení a před účinností nového zákona ohlásila provoz činnosti na základě § 14 odst. 2 dosavadního zákona, nemusí ohlásit provoz podle nového zákona, nicméně by bylo vhodné provést ohlášení poté, kdy bude upraven Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností pro ohlašování těchto zařízení tak, aby byly všechny údaje aktuální.

Více se můžete dočíst v metodickém pokynu zveřejněném na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Ohlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

Zahájení a obnovení provozu zařízení je provozovatel povinen ohlásit předem. Přerušení nebo ukončení provozu zařízení je povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Ohlášení údajů do 21.1.2021 (příloha č. 22 Vyhlášky 383/2001 Sb.)

Údaje k datu do 21.1.2021 včetně ohlašujete klasickým způsobem jako doposud, přes funkci Zařízení - Odeslat hlášení zařízení (IČZ) do ISPOP. Hlavička a kontaktní údaje se načtou z právě vybraného subjektu, Vyberte pouze, jakou změnu ohlašujete, datum a typ zařízení. Následně vás průvodce provede exportem hlášení.

Ohlášení údajů dle metodického pokynu k zákonu o odpadech č. 541/2020 Sb.

Zařízení podle §14 odst. 1 zákona nebo integrovaného povolení ohlašujete klasickým způsobem jako doposud, přes funkci Zařízení - Odeslat hlášení zařízení (IČZ) do ISPOP. Hlavička a kontaktní údaje se načtou z právě vybraného subjektu, Vy vyberete pouze, jakou změnu ohlašujete, a datum. Následně vás průvodce provede exportem hlášení.

Ostatních zařízení ohlásíte, do doby zveřejnění nového ISPOP formuláře, pomocí formuláře, který je přílohou metodického pokynu. Tento formulář stáhněte, vyplňte v Microsoft Word, uložte do souboru PDF, který následně zašlete elektronicky (zejména datovou schránkou) příslušnému krajskému úřadu. Krajský úřad následně hlášení zkontroluje a zpracuje dle pokynu MŽP. 

Ohlášení údajů v EVI 8

Formulář pro ohlášení