Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stavebné spoločnosti s povolením podľa § 98 zákona o odpadoch 75/2015 Z.z:

  • sú oprávnenými osobami pre nakladanie s odpadmi od investorov, 
  • povinnosťou stavebných firiem je viesť evidenciu za každú stavbu zvlášť, 
  • najčastejšie používanou skupinou odpadov je skupina 17 "Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest" (podľa Katalógu odpadov),
  • majú povinnosť odovzdať odpad len oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu,
  • evidenciu odpadov vedú ako obchodník (O) alebo ako sprostredkovateľ (S).

Ukážka prác v programe ENVITA Odpady

1. Vytvorenie evidenčného listu odpadu na základe katalógového čísla odpadu


 


2. Priebežná evidencia, prevzatie a odovzdanie dávky odpadu 


3. Evidenčný list odpadu 


 

 

4. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním, s prílohou