Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Táto stránka obsahuje stručného sprievodcu vedením evidencie u pôvodcu odpadov.

Založenie karty odpadov

Najskôr je nutné založiť kartu odpadu, ktorý vzniká v prevádzkarni. Ako správne založiť kartu odpadov je popísané v Užívateľskej príručke, v článku Karta odpadov.

Vedenie evidencie

Počiatočný stav -  odpady z predchádzajúceho roka

Pokiaľ zostal v prevádzkarni nejaký odpad z minulého evidenčného obdobia, z minulého roku, je nutné tento stav zaevidovať ako dávku odpadu s kódom nakladania ZPR. Ako správne založiť dávku odpadov je popísané  v článku Záznam dávky odpadu.

Software

Evidenčný list

Záznamy dávok vzniku a   nakladania

Záznamy o vzniku odpadov a nakladaní s nimi je nutné robiť v súlade s pokynmi uvedenými vo vyhláške 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktoré sú uvedené v pokynoch na vypĺňanie prílohy č. 1. Záznamy o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa zapisujú buď priebežne tak, ako vznikajú, pokiaľ ide o jednorazový vznik, alebo pokiaľ odpad vzniká kontinuálne za určité časové obdobie (za smenu, mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac.

Vznik odpadu

Zaznamená sa dátum vzniku alebo dátum záznamu u kontinuálneho vzniku a množstvo vzniknutého odpadu. Pre záznam dávky sa použije kód činnosti P a kód nakladania Z.

Nakladanie

Zaznamená sa dátum nakladania s odpadom, napr. odovzdanie do zariadenia na spracovanie odpadov, zvozovej firme, obchodníkovi atď...Software doplní všetky nutné náležitosti, ako je skratka, automaticky. Pokiaľ chcete dodať nejaké ďalšie informácie, môžete zapísať napr. poznámku, ktorá sa objaví na evidenčnom liste.

Software

Evidenčný list

Zostatok na konci roka

Po zaznamenaní všetkých dávok odpadov (vznik a nakladanie) sa zaznamená, ak je potreba, i dávka zostatku odpadu, teda odpadu, ktorý vznikol alebo sa s ním prvýkrát nakladalo v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadov. Množstvo, ktoré je nutné zaznamenať, sa zistí ľahko z bilancie odpadov. Je to množstvo v stĺpci "Rozdiel". Toto množstvo musí byť kladné. Ak je hodnota záporná, došlo k chybe pri evidencii a znamená to, že vzniklo menej odpadu, než bolo odovzdané. Ak je rozdiel nula, bilancia je vyrovnaná a nie je potreba robiť dávku zostatku.

Po zadaní dávky zostatku (kód nakladaniaZOS) by sa mala bilancia vyrovnať.

Software

Evidenčný list

Kód nakladania ZOS je tzv. interný kód (nie je stanovený v legislatíve) a slúži čisto na evidenčné účely. Tento kód sa netlačí v evidenčnom liste, pretože nie je stanovené, že sa zostatok má zaznamenať do evidenčného listu. Zostatok sa prejaví len v ohlásení.

Informácia

Program ke kódom nakladania ZPR a ZOS nevytvára párovú dávku.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

V ohlásení sú potom všetky rovnaké dávky uvedené sumárne. V ohlásení sa zvlášť zobrazí prenos z minulého roku (kód nakladania Z a v poznámke v stĺpci 9 skratka ZPR) a zostatok, teda odpad, ktorý vznikol alebo sa s ním prvýkrát nakladalo v príslušnom období a nebol odovzdaný inému držiteľovi (kód nakladania Z a v poznámke v stĺpci 9 skratka ZO).

Ohlásenie