Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vlastný prehľad "Odpady" je rozdelený na dve časti, jednotlivé dávky odpadu sa nachádzajú v spodnej polovici a majú klasické ovládacie prvky (nový záznam, upraviť záznam, odstrániť záznam, vytvorenie kópie záznamu, obnovenie prehľadu a tlač prehľadu). Prehľad všetkých dávok odpadov zobrazuje informácie o vytvorených dávkach.


Nová dávka odpadu

Novú dávku odpadov založíme tlačítkom nový záznam. Otvorí sa formulár pre zadanie novej dávky odpadu. Vyplnenie žltých zvýraznených polí je povinné.

Pri ukladaní dávky príjme odpadu s vyplneným kódom činnosti D1 musí mať vybraný evident založené zariadení typu skládka, ak to tak nie je, tak dávku nie je možné uložiť.


Úprava pre Oznámenia o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11)

Pre potreby Oznámenia o zbere alebo výkupe odpadu (príloha č. 11) bol doplnený formulár pre zadanie dávky odpadu o možnosť voľby zberu alebo výkupu. Táto možnosť je dostupná iba po výbere kódu činnosti V - zber odpadov, vrátane mobilného zberu a kódu nakladanie V - zber prijatie. viac o oznámení podľa prílohy č. 11 sa dozviete TU.

Úprava pre zadanie miesta pôvodu odpadu pri výkupe od fyzických osôb

Pre potreby evidencie miesta pôvodu odpadu pri výkupe odpadu od fyzických osôb bol doplnený formulár pre zadanie dávky odpadu. V okamihu, keď  splnené nasledujúce podmienky, tak sa na dávke odpadu zobrazí možnosť zadať miesto pôvodu odpadu.

podmienky:

  • vybralo konkrétne katalógové číslo odpadu (zoznam katalógových čísel odpadov je dostupný tu) 
  • vybraný kód činnosti V 
    • kód nakladanie V - prijatie
    • druh Výkup
  • vybraný partner typu fyzická osoba

Miesto pôvodu odpadu sa automaticky pridá na poslednú zadanú hodnotu a to podľa zadaného kódu činnosti, kódu nakladanie, hodnote Výkup v type príjmu a podľa partnera.

Tlač prehľadu dávok odpadov

Tlač prehľadu dávok odpadov

Tlač prehľadu dávok odpadov sa tlačí presne podľa aktuálneho rozloženia stĺpcov

Tlač prehľadu dávok odpadov so záhlavím

Tlačová zostava, v ktorej sa nepremietne aktuálne rozloženie stĺpcov prehľadu dávok odpadov.

Upozornenie na množstvo odpadu

V programe je možné nastaviť upozornenie na množstvo zadávaného odpadu a následné upozornenia. V predvolenom nastavení je upozornenie na dávky väčšie ako 99 ton odpadu.

Upozornenie na množstvo zadávaného odpadu je aktívne aj pri používaní Hromadných operácií.

Obec ako držiteľ odpadov - dávka odpadov

Kombinácia kódu činnosti M (držiteľ odpadu) a kódu nakladania Z (zhromažďovanie odpadov) je povolená pre Obce. Program Vám síce dovolí uložiť túto dávku odpadu, ale po zadaní tejto kombinácie Vás upozorní hlásením

Po stlačení tlačidla "Áno" sa pokračuje bez zmeny a program umožní dávku uložiť. 
Po stlačení tlačidla "Nie" sa zmaže pole Kód činnosti a Kód nakladania.

Odpady občanov žijúcich na území obce

Ak je v parametroch nastavené Rozlišovať odpady obce a odpady občanov žijúcich na území obce, partnerom je Obec, a pri zadaní dávky odpadov Kód činnosti a Kód nakladania je jedna  z nasledujúcich  kombinácií:

Kód činnostiKód nakladania
V (Zber odpadov, vrátane mobilného zberuZ (Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním)
V (Zber odpadov, vrátane mobilného zberuV - (Zber - prijatie)
R (Zhodnocovanie odpadu)R13 (Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku))
D (Zneškodňovanie odpadu)D1 - prijatie (Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov) - prijatie)
D (Zneškodňovanie odpadu)D15 (Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku))

zobrazí sa pod výberom partnera možnosť označiť túto dávku odpadu ako Odpady občanov žijúcich na území obce.