Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola zjišťuje u odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků, zda je jim přiřazeno vhodné katalogové číslo a to podle seznamu, který sestavila CENIA po dohodě s MŽP.

Seznam doporučených druhů odpadů vzniklých ze zpracování vybraných autovraků

13 xx xx – celá skupina

13 - Odpady olejů a odpady kapalných paliv

16 01 xx – celá podskupina

16 01 - Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 06 xx – celá podskupina

16 06 - Baterie a akumulátory

16 08 01 – Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02* – Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03 – Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

19 10 01 – Železný a ocelový odpad

19 10 02 – Neželezný odpad

19 10 03* – Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04 – Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 05* – Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06 – Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 12 04 – Plasty a kaučuk

19 12 07 – Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08 – Textil

19 12 10 – Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 12 – Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

Doporučení:

Zkontrolujte správnost použitého kódu odpadu a případně proveďte opravu.