Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Základní informace

Produkt RES Partner umožňuje získávat informace z databáze RES Plus z libovolných informačních systémů provozovaných pod operačním systémem Microsoft Windows. Komunikace s databází probíhá prostřednictvím otevřeného rozhraní dynamické knihovny (DLL), případně pomocí doplňkové konzolové aplikace, která datový výstup ukládá do souboru na disku. Způsob a míra integrace jsou dány konkrétními úpravami v cílovém informačním systému, které je třeba zkonzultovat s jeho výrobcem.

Systémové požadavky

Komunikační knihovna využívá prostředí Microsoft .NET Framework verze 4.6 nebo vyšší, které jsou podporovány v těchto operačních systémech:

 • Windows Vista (SP2), 7 (SP1), 8, 8.1, 10
 • Windows Server 2008 (SP2), 2008 R2 (SP1), 2012, 2012 R2, 2016

Podrobné informace o kompatibilitě jednotlivých verzí jsou uvedeny na stránkách prostředí .NET Framework (anglicky), kde jsou vystaveny i instalační soubory pro případ, že potřebná verze prostředí není obsažena již přímo v operačním systému. Kompletní instalační soubor je vystaven také i na webových stránkách společnosti INISOFT.

Instalace produktu RES Partner

Instalace probíhá ve dvou krocích:

 1. Instalace databázového serveru Firebird a databáze RES Plus verze 10/2017 nebo novější
 2. Instalace klientské části (komunikační knihovna, konzolová aplikace, servisní nástroj ResServis)

V případě, že již používáte databázi RES Plus v propojení s dalšími produkty společnosti INISOFT s.r.o. (EVI8, SKLAD Odpadů 8 nebo OBAL8), je možné první krok vynechat a využívat připojení k již existující databázi verze 10/2017 nebo novější.

Instalace Firebird serveru a databáze

Postup pro instalaci databázového serveru Firebird a databáze RES Plus:

 1. Stáhněte z webových stránek společnosti INISOFT s.r.o. nástroj pro instalaci produktu RES Plus (odkaz ve sloupci Demoverze).
 2. Spusťte stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce. Na konci instalace stornujte případnou výzvu k registraci produktu RES Plus.
 3. V adresáři s instalací Firebirdu je třeba v konfiguračním souboru Firebird.conf nastavit parametr  WireCrypt = Enabled (platí pro Firebird verze 3.x).
 4. Pokud bude klientská část produktu RES Partner používána alespoň na jednom vzdáleném počítači (jiném počítači, než je umístěna databáze), je třeba v bezpečnostním software – firewallu serveru otevřít pro příchozí komunikaci port TCP 3050.

Databázi je možné alternativně provozovat i pod operačními systémy Linux a Mac OS X. Tento typ instalace ale není v produktech RES Plus ani RES Partner oficiálně podporován. Instalační balíčky databázového serveru jsou spolu s dokumentací dostupné na webových stránkách projektu Firebird.

Instalace klientské části

Postup pro instalaci klientské části produktu, která zprostředkovává komunikaci s databází RES Plus:

 1. Stáhněte z webových stránek společnosti INISOFT s.r.o. nástroj pro instalaci klientského software ResPartner.
 2. Spusťte stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. V případě, že se zobrazí výzva k aktualizaci prostředí .NET Framework, proveďte ji a spusťte instalační nástroj znovu. Instalační soubory .NET Frameworku 4.6 jsou k dispozici na webových stránkách společnosti INISOFT s.r.o.

Instalaci je možné provést lokálně na všech počítačích, kde se bude produkt RES Plus používat, nebo do sdíleného síťového úložiště. Možná je i instalace na server s terminálovým přístupem.

Registrace

V posledním kroku instalačního průvodce je nabídnuta volba registrace produktu, kterou je možné provést online (nutné připojení k internetu) nebo telefonicky. Registrace je vázána na verzi databáze RES Plus a je ji třeba provést na všech počítačích, kde se bude klientská část produktu RES Partner používat, v případě práce v terminálovém prostředí pod přihlášením všech uživatelů, kteří budou klientskou část používat. Pro registraci si připravte licenční číslo obdržené při nákupu produktu.

Registraci je možné provést kdykoli dodatečně pomocí nástroje ResServis, který je součástí klientského software. Lze ho spustit například prostřednictvím zástupce Servisní nástroj databáze RES Plus v nabídce Start / Všechny programy / INISOFT software / RES Partner. Na formuláři je třeba vybrat záložku RES Partner.

Poznámky:

 • Pokud není klientský software řádně registrován, odpovědi na dotazy do databáze obsahují upozornění na tuto skutečnost a fiktivní data sloužící k testování.
 • Databáze může být souběžně registrována pro produkty RES Partner i RES Plus. Registrace obou produktů jsou na sobě zcela nezávislé.

Aktualizace

Aktualizace databáze RES Plus je vydávána každý měsíc a je ji možné provést dvěma způsoby:

 1. ručním stažením a spuštěním nástroje pro aktualizaci databáze (odkaz ve sloupci Aktualizace)
 2. pomocí nástroje ResServis (vyžaduje připojení k internetu):

Klientská část produktu RES Partner je aktualizována nepravidelně a je ji možné provést formou přeinstalace.

Popis komunikačního rozhraní

Poznámka

Tato část dokumentace je určena výrobcům cílového informačního systému. 

API rozhraní

Základním způsobem propojení cílového informačního systému s databází RES Plus je využití API rozhraní knihovny ResDll.dll. Knihovna se připojuje k databázi RES Plus pomocí níže uvedených veřejných statických funkcí a vrací data ve formátu XML. Všechny vstupní parametry funkcí jsou typu string.

Ve všech funkcích je vždy jako první vstupní parametr textový řetězec obsahující parametry připojení k databázi RES Plus podle specifikace Firebird ADO.NET Data Provider connection string (https://www.connectionstrings.com/firebird-ado-net-data-provider/) s těmito rozdíly:

 • místo parametru "Database" je třeba použít parametr "initial catalog"
 • místo parametru "DataSource" je třeba použít parametr "data source"

Povinné parametry v connection stringu jsou initial catalog (lokální cesta k databázi z pohledu serveru, na kterém je databáze hostována), User popř. user id (standardní hodnota je "ADMIN") a Password popř. password (standardní hodnota je "masterkey"). Pokud je databáze umístěna na jiném serveru, je třeba zadat v parametru data source název serveru v síti nebo jeho IP adresu, pokud je databáze umístěna lokálně, zadá se zde hodnota localhost, nebo lze parametr úplně vynechat. Pokud služba Firebird přijímá požadavky od klientů na jiném než standardním portu TCP 3050, je třeba použít parametr Port.

Součástí instalace klientské části produktu je soubor Demoapp.zip, který obsahuje zdrojové kódy jednoduché aplikace v Delphi XE4 demonstrující volání těchto funkcí z vývojového prostředí.

Aplikace ResApp

ResApp.exe je konzolová aplikace, která zprostředkovává dotazování do databáze RES informačním systémům, které neumožňují využívat API rozhraní knihovny. Dotazování je ovládáno pomocí parametrů příkazové řádky. Syntaxe je následující:

 

ResApp -funkce="<název funkce>" -text="<vstupní parametry>" -db="<parametry připojení k databázi>" -vystup="<výstupní XML soubor>"

 

Do parametru -vystup se zadává název výstupního souboru, ve kterém je uložena odpověď na dotaz. Cestu lze zadat absolutní, relativní i ve formátu UNC. Pokud nelze do zadaného souboru zapisovat (neplatná cesta, nedostatečná práva, blokování souboru), je odpověď na dotaz zapsána do souboru %TEMP%\Res.xml.

Parametry připojení k databázi se zadávají pomocí connection stringu stejně jako v API rozhraní, viz výše.

Podporované funkce a jejich vstupní parametry

Název funkcePopisVstupní parametryPoznámky
NajdiSubjektVyhledání subjektů podle (části) názvuHledaný text
 • není rozlišována velikost písmen
 • lze použít zástupné znaky % (řetězec libovolné délky) a _ (právě jeden znak)
 • počet subjektů v odpovědi je omezen na maximálně 50
 • v odpovědi nejsou obsaženy detailní informace o provozovnách a zařízeních (uzly Provozovna a Zarizeni) ani o jejich počtu (uzly PocetProvozoven a PocetZarizeni)
SubjektInfoVýpis detailů k vybranému subjektuIČO subjektu

historická IČO, která mají méně než 8 číslic, lze zadávat s předsazenými nulami i bez

ProvozovnaInfoVýpis detailů k vybrané provozovněIČO, IČP

 

v parametru -text aplikace ResApp se zadává jako jeden řetězec ve formátu IČO|IČP

 

ZarizeniInfoVýpis detailů k vybranému zařízeníIČO, IČZv parametru -text aplikace ResApp se zadává jako jeden řetězec ve formátu IČO|IČZ

Příklady volání aplikace ResApp

 • resapp -funkce=NajdiSubjekt -text="pražské%" -db="initial catalog=c:\program files(x86)\res\res.idb;User=SYSDBA;Password=masterkey;data source=192.168.1.1" -vystup="C:\MojeData\Res.xml"
 • resapp -funkce=SubjektInfo -text="12345678" -db="initial catalog=f:\db\_model\res.idb;User=SYSDBA;Password=masterkey;data source=server_W2008;Port=3051" -vystup="Res_vystup.xml"
 • resapp -funkce=ZarizeniInfo -text="12345678|CZL12345" -db="initial catalog=c:\db\res.idb;User=SYSDBA;Password=masterkey;data source=localhost" -vystup="\\server\moje\Res_vystup.xml"
 • resapp -funkce=ProvozovnaInfo -text="12345678|1234567890" -db="initial catalog=c:\db\res.idb;User=SYSDBA;Password=masterkey" -vystup="G:Res.xml"

Popis XML výstupu

Grafický diagram

 • Element Subjekt se může vyskytnout v odpovědi na dotaz funkce NajdiSubjekt vícekrát, v případě ostatních funkcí vždy pouze jednou.
 • V odpovědi na dotaz funkce NajdiSubjekt nejsou obsaženy elementy v oblasti Detailní informace.
 • Element Provozovna se vyskytuje v odpovědi na dotaz funkce ProvozovnaInfo nanejvýš jednou, v případě funkce SubjektInfo se může vyskytovat i vícekrát.
 • Element Zarizeni se vyskytuje v odpovědi na dotaz funkce ZarizeniInfo nanejvýš jednou, v případě funkce SubjektInfo se může vyskytovat i vícekrát.

XSD schéma

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <xs:element name="Result" nillable="true" type="Result" />
 <xs:complexType name="Result">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Dotaz" nillable="true" type="Dotaz" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Chyba" nillable="true" type="Chyba" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Odpoved" nillable="true" type="Odpoved" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="Dotaz">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Rekapitulace" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="Chyba">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Popis" type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="Odpoved">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Subjekt" nillable="true" type="SubjektInfo" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="SubjektInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZUJ" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ulice" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Obec" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Forma" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="OKEC6A" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatumVzniku" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatumZaniku" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SPECENO" nillable="true" type="xs:int" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetProvozoven" nillable="true" type="xs:int" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PocetZarizeni" nillable="true" type="xs:int" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Provozovna" nillable="true" type="ProvozovnaInfo" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Zarizeni" nillable="true" type="ZarizeniInfo" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ProvozovnaInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ICP" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ulice" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Obec" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZUJ" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Cinnost" nillable="true" type="CinnostInfo" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="CinnostInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostOd" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostDo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ZarizeniInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ident" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ulice" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Obec" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Mobilni" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZUJ" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="MobilniTyp" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Souhlas" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IPPC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IPPCCislo" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GPSSirka" nillable="true" type="xs:decimal" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GPSDelka" nillable="true" type="xs:decimal" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Provozovatel" nillable="true" type="ProvozovatelInfo" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Rozsah" nillable="true" type="RozsahInfo" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="HistorieProvozu" nillable="true" type="HistorieProvozuInfo" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ProvozovatelInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ZUJ" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Ulice" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Obec" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PSC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostOd" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostDo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KrajKod" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KrajNazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="PovoleneOdpady" nillable="true" type="OdpadInfo" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="OdpadInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Kod" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Kategorie" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostOd" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostDo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="RozsahInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Kod" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Proces" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Oblast" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KrajKod" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="KrajNazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostOd" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PlatnostDo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="HistorieProvozuInfo">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="IC" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Nazev" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Stav" type="xs:string" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatumOd" nillable="true" type="xs:dateTime" />
   <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatumDo" nillable="true" type="xs:dateTime" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>

Toto schéma je rovněž obsaženo v souboru Demoapp.zip, který je součástí instalace klientské části.

Popis významu elementů

Název elementuPopis
Odpoved / Subjekt Detaily k vybranému subjektu
   ICIČO subjektu
   ZUJAdresa sídla - kód Základní územní jednotky dle klasifikace ČSÚ
   NazevNázev subjektu
   UliceAdresa sídla - ulice nebo část obce vč. čísla domu
   ObecAdresa sídla - obec
   PSCAdresa sídla - PSČ
   FormaKód právní formy subjektu dle číselníku ČSÚ
   OKEC6AKód hlavní ekonomické činnosti dle klasifikace CZ-NACE
   DatumVznikuDatum vzniku
   DatumZanikuDatum zániku
   SPECENO (interní údaj)
   PocetProvozovenPočet evidovaných provozoven
   PocetZarizeniPočet evidovaných zařízení
Odpoved / Subjekt / Provozovna Detaily k vybrané provozovně
   ICIČO subjektu
   ICPIdentifikační číslo provozovny (IČP)
   UliceAdresa provozovny - ulice nebo část obce vč. čísla domu

   Obec

Adresa provozovny - obec

   PSCAdresa provozovny - PSČ
   ZUJAdresa provozovny - kód Základní územní jednotky dle klasifikace ČSÚ
Odpoved / Subjekt / Provozovna / Cinnost Činnosti na vybrané provozovně
   NazevNázev činnosti
   PlatnostOdDatum zahájení činnosti na provozovně
   PlatnostDoDatum ukončení činnosti na provozovně

Odpoved / Subjekt / Zarizeni

Detaily k vybranému zařízení
   IdentIdentifikační číslo zařízení (IČZ)
   UliceAdresa zařízení - ulice (pouze u stacionárních zařízení)
   ObecAdresa zařízení - obec (pouze u stacionárních zařízení)
   PSCAdresa zařízení - PSČ (pouze u stacionárních zařízení)
   MobilniTyp zařízení: 0 = stacionární, 1 = mobilní
   ZUJAdresa zařízení - kód Základní územní jednotky dle klasifikace ČSÚ (pouze u stacionárních zařízení)
   MobilniTypTyp mobilního zařízení (pouze u mobilních zařízení): 0 = sběr a výkup, 1 = mechanické procesy, 2 = fyzikálně-chemické procesy, 3 = biologické procesy, 4 = ostatní
   SouhlasTyp souhlasu s provozem zařízení: 0 = podle § 14 odst. 1, 1 = podle § 14 odst. 2, 2 = bez souhlasu (malé zařízení pro zpracování BRO podle § 33b odst. 1 písm. a) Zákona o odpadech
   IPPCRozlišení, zda je pro zařízení vydáno integrované povolení IPPC: 1 = ano, 0 = ne
   IPPCCisloRegistrační kód zařízení v evidenci integrovaných povolení IPPC
   GPSSirkaGPS souřadnice zařízení - šířka (WGS84, desetinný formát)
   GPSDelkaGPS souřadnice zařízení - délka  (WGS84, desetinný formát)
Odpoved / Subjekt / Zarizeni / Provozovatel Informace o provozovateli zařízení
   ICIČO provozovatele
   ZUJAdresa sídla provozovatele - kód Základní územní jednotky dle klasifikace ČSÚ
   NazevNázev provozovatele
   UliceAdresa sídla provozovatele - ulice vč. čísla domu
   ObecAdresa sídla provozovatele - obec
   PSCAdresa sídla provozovatele - PSČ
   PlatnostOdPočáteční datum platnosti souhlasu s provozem zařízení
   PlatnostDoKoncové datum platnosti souhlasu s provozem zařízení
   KrajKodKód kraje, který vydal souhlas
   KrajNazevNázev kraje, který vydal souhlas
Odpoved / Subjekt / Zarizeni / Provozovatel / PovoleneOdpady Povolené odpady k převzetí do zařízení
   KodKatalogové číslo odpadu
   NazevNázev odpadu
   KategorieSkutečná kategorie odpadu (N = nebezpečný, O = ostatní; v případě překategorizace se uvádí písmeno za lomítkem, např. odpad kategorie O/N je zapsán jako N)
   PlatnostOdPočáteční datum platnosti souhlasu s převzetím odpadu do zařízení
   PlatnostDoKoncové datum platnosti souhlasu s převzetím odpadu do zařízení
Odpoved / Subjekt / Zarizeni / Provozovatel / Rozsah Katalogizace zařízení (povolené technologie)
   KodKód technologie
   NazevNázev technologie
   ProcesNázev procesu (skupiny technologie)
   OblastNázev oblasti (kategorie technologie)
   PlatnostOdPočáteční datum platnosti
   PlatnostDoKoncové datum platnosti
Odpoved / Subjekt / Zarizeni / HistorieProvozu Historie provozu zařízení
   ICIČO provozovatele
   NazevNázev provozovatele
   StavKód stavu: 0 = zahájení provozu, 2 = znovuzahájení provozu
   DatumOdPočáteční datum platnosti
   DatumDoKoncové datum platnosti