Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zákon č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 8/2021 Sb. (katalog odpadů), č. 345/2021 Sb. (autovraky).

Víte, že:

 • každý podnikající subjekt musí vést průběžnou evidenci odpadů a archivovat ji nejméně po dobu 5 let
 • každý původce odpadu, který překročí zákonem stanovené limity produkce odpadů (tj. 600 kg nebezpečných odpadů a 100 t ostatních odpadů) musí odevzdat hlášení o produkci a nakládání s odpady elektronicky prostřednictvím systému ISPOP
 • každá oprávněná osoba musí odevzdávat hlášení o produkci a nakládání s odpady v elektronické podobě do systému ISPOP bez ohledu na množství vyprodukovaných nebo převzatých odpadů
 • průběžná evidence odpadů se zpracovává za každou provozovnu nebo zařízení samostatně stejně tak jako za činnosti, při které vznikají odpady na různých správních obvodech ORP - např. stavební činnost (jednotlivé stavby), čištění, opravárenství
 • hlášení o produkci a nakládání s odpady se odevzdává vždy k 28. únoru následujícího roku elektronicky do systému ISPOP

A samozřejmě také nezapomeňme, že do konce března následujícího roku je nutné podat tato hlášení:

 1. roční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech – Příloha č. 5 vyhlášky 352/2008 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_VOZ)
 2. roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu – Příloha č. 4 vyhlášky 352/2005 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_EL)
 3. roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů – Příloha č. 3 vyhlášky 170/2010 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_BAT)
 4. roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik – Příloha č. 3 vyhlášky 248/2015 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_ODPRZ_PNEU)
 5. agenda IRZ - hlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.) – § 3 zákona č. 25/2008 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_IRZ)

více na: https://www.ispop.cz

 

AgendaCoFormátPročKdyOvěřuje
OdpadyHlášení o produkci a nakládání s odpadyF_ODP_PROD§ 21 a § 22 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 2028. 2.ORP
OdpadyHlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady

F_ODP_PROD_AV

§ 5 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 428. 2.ORP
OdpadyHlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

F_ODP_PROD_EL

§ 11 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 828. 2.ORP
OdpadyHlášení údajů o množství zpracovaných rostlinných zbytkůF_ODP_KOMPOST§ 56 vyhl. č. 273/2021 Sb. - příloha č. 3528.2.ORP
OdpadyRoční zpráva výrobce a akreditovaného zástupce vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených v § 37 odst. 7 písm. b) zákona o odpadech

F_ODPRZ_VOZ

§ 7 vyhl. č. 352/2008 Sb. - příloha č. 51. 4.MŽP
OdpadyRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu

F_ODPRZ_EL

§ 6 vyhl. č. 352/2005 Sb. - příloha č. 41. 4.MŽP
OdpadyRoční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru a odděleného sběru bateriií a akumulátorů

F_ODPRZ_BAT

vyhl. č. 170/2010 Sb. - příloha č. 31. 4.MŽP
Odpady

Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

F_ODPRZ_PNEU

vyhl. č. 248/2015 Sb. - příloha č. 31. 4.MŽP
OdpadyEvidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB dle § 39 zákona č. 185/2001 Sb. - identifikace vlastníka

F_ODP_PCB

§ 6 vyhl. č. 384/2001 Sb. - příloha č. 2od 1.1. ihned po změněMŽP
OdpadyÚdaje o dopravci odpadů

F_ODP_DO

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 27do 15 dnů od změny provozu
OdpadyHlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

F_ODP_ZARIZENI

§ 23 vyhl. č. 383/2001 Sb. - příloha č. 22do 15 dnů od změny provozu

 

Zákon č. 477/2001 Sb. (o obalech) v platném znění a prováděcí vyhláška č.  641/2004 Sb. (o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence), Nařízení vlády č. 111/2004 Sb. (výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů).

Víte, že:

 • jako osoba uvádějící výrobek na trh máte povinnost zajistit zpětný odběr a využití obalového odpadu, tedy povinnost odebíraní použitých obalů od spotřebitelů na území ČR za účelem opakovaného použití, využití nebo odstranění odpadu z obalů a zajistit, aby odpady z obalů uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v míře stanovené v příloze č. 3 zákona  
 • jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jste povinni podat návrh na zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů, a to nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti
 • minimalizovat objem a hmotnost obalu při dodržení požadavků kladených na balený výrobek.
 • jako osoba zapsaná do seznamu osob jste povinni vést průběžně evidenci, tedy i ohlašovat údaje nejpozději do 15. února na MŽP, uschovávat podklady evidence nejméně po dobu 5 let, a prokázat pravdivost všech údajů

více na: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html

 

AgendaCoFormátPročKdyOvěřuje
 Obaly

Hlášení o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

F_OBL_RV

vyhl. č. 641/2004 Sb.15. 2.MŽP

 

Zákon č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) v platném znění a prováděcí vyhláška č. 415/2012 Sb. (o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší)

Víte, že:

 • tento zákon stanovuje zejména práva a povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, nástroje ke snižování množství látek, které znečišťují ovzduší, působnost správních orgánů a opatření k nápravě a sankce
 • máte povinnost vedení evidence a její ohlašování za všechny stacionární zdroje znečišťování ovzduší, bez ohledu na kvalifikaci stacionárního zdroje (vyjmenované nebo i nevyjmenované stacionární zdroje).
 • jako provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů jste povinni zpracovávat průběžně evidenci o provozu zdrojů, a to včetně dokladů umožňujících prokázat správnost těchto údajů.
 • jako provozovatelé vyjmenovaných stacionárních zdrojů máte povinnost zpracovávat souhrnnou provozní evidenci a předávat ji za uplynulý kalendářní rok příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím elektronického systému ISPOP integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku, a to:
 1. ohlášení souhrnné provozní evidence – § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_SPE)
 2. podání poplatkového přiznání – podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_POPL)
 3. zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony – § 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_PO)
 4. zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění) – § 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb. (formulář v ISPOP s názvem F_OVZ_RL)

Více na:https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne/hlaseni-ovzdusi.html

 

AgendaCoFormátPročKdyOvěřuje
Ovzduší

Ohlášení souhrnné provozní evidence

F_OVZ_SPE

§ 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb.1. 4.MŽP
Ovzduší

Podání poplatkového přiznání

F_OVZ_POPL

podle § 15 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.1. 4.KÚ (MHMP)
Ovzduší

Zpráva o halonech, systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony

F_OVZ_PO

§ 11 odst. 2 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 2 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.1. 4.MŽP
Ovzduší

Zpráva o množství fluorovaných skleníkových plynů (získání nebo předání z nebo do jiného členského státu EU, zneškodnění) a regulovaných látek (znovuzískání, recyklace, regenerace a zneškodnění)

F_OVZ_RL

§ 11 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. / Příloha č. 3 k vyhlášce č. 257/2012 Sb.1. 4.MŽP

 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Víte, že:

 • ustanovení § 5 zákona o vodách uvádí, že každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání dle podmínek stanovených zákonem o vodách a dbát o to, aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními předpisy (například zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí)
 • při žádné z činností nesmíte ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných
 • vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými vodami rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat
 • všechna hlášení za VODU (zákon o vodách) také běží přes ISPOP, tedy i ta, která kdysi šla v papírové podobě s tabulkami a kopiemi analýz na ORP a ke správci povodí na zvláštním formuláři a můžeme je rozdělit podle doby pro podání do 15. 10. stávajícího roku poplatkové hlášení na další kalendářní rok, do 31. 1. následujícího roku odběry, vypouštění a vzdouvání (akumulace vod) za uplynulý rok, do 15. 2. poplatkové přiznání za uplynulý rok.

Znáte své ohlašovací povinnosti v oblasti vodního hospodářství ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů?

Poplatek za odebrané množství podzemní vody - pro stanovení výše záloh poplatku pro následující kalendářní rok je odběratel povinen zpracovat poplatkové hlášení, ve kterém sdělí svoje identifikační údaje podle právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků a uvede skutečnosti rozhodné k výpočtu zálohy, zejména údaje o povoleném množství odběru podzemních vod v členění podle odběrů podzemních vod podle jednotlivých povolení a účelu jejich použití. V poplatkovém hlášení vypočte odběratel výši záloh poplatku pro následující kalendářní rok a předloží jej České inspekci životního prostředí do 15. října běžného roku. Odběratel není povinen poplatkové hlášení podávat, pokud nepodléhá zpoplatnění podle odst. 2. Odběratel rovněž není povinen podávat poplatkové hlášení v případě, že od posledního jím podaného poplatkového hlášení nedošlo ke změně povolení k odběru podzemní vody, na jehož základě bylo první poplatkové hlášení podáno. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.  

Poplatek za zdroj znečištění - pro stanovení výše záloh na poplatky pro následující kalendářní rok je znečišťovatel povinen zpracovat poplatkové hlášení s uvedením skutečností rozhodných k jejímu výpočtu, zejména údaje o množství i koncentraci ukazatelů znečištění a o objemu vypouštěných odpadních vod v členění podle jednotlivých zdrojů znečišťování a jejich výpustí včetně údajů pro odpočet znečištění v odebrané vodě (§ 90 odst. 6) a údajů o poskytnutých odkladech pro účely výpočtu výše poplatků. V poplatkovém hlášení znečišťovatel vypočte výši záloh na poplatky a předloží je České inspekci životního prostředí nejpozději do 15. října běžného roku. Vzor poplatkového hlášení stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

Jediný, kdo vyměřuje zálohy poplatků je ČIŽP, nikdo jiný (tyto zálohy ohlásí znečišťovateli, správci daně a SFŽP),

Česká inspekce životního prostředí daně nevybírá, to přísluší finančnímu úřadu místně příslušnému podle znečišťovatele (danému územnímu pracovišti), respektive výběr realizuje Celní správa České republiky,

vybraná daň je převedena na účet Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP) – v případě poplatku za vypouštění odpadních vod (OV) 50 % na SFŽP a 50 % na příslušný krajský úřad v případě poplatku za odběr podzemní vody.

 

Více na:https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/ohlasovani-aktualne/hlaseni-voda.html

 

AgendaCoFormátPročKdyOvěřuje
VodaZákladní údaje předávané znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu.

F_VOD_38_4

§ 38 odst. 4 vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění

dle rozhodnutí vodoprávního úřadu

vodoprávní úřad
VodaOdběr podzemní vody

F_VOD_ODBER_PODZ

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 131. 1.správce povodí
VodaOdběr povrchové vodyF_VOD_ODBER_POVR§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 231. 1.správce povodí
VodaVypouštěné vody

F_VOD_VYPOUSTENI

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 331. 1.správce povodí
VodaVzdouvání nebo akumulace povrchové vody

F_VOD_AKU

§ 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. - příloha č. 431. 1.správce povodí
Voda

Poplatkové hlášení / přiznání za odběr podzemní vody (podle zákona č. 254/2001 Sb.)

F_VOD_PV

§ 1 vyhl. č. 125/2004 Sb. - příloha15. 2. a 15. 10.ČIŽP
VodaPoplatkové hlášení / poplatkové přiznání za zdroj znečišťování (podle Vodního zákona)

F_VOD_OV

§ 4 vyhl. č. 123/2012 Sb. - příloha15. 2. a 15. 10.ČIŽP

 

IRZ upravuje zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí. Dále se k IRZ vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 166/2006/ES.

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vede ke snížení počtu provozovatelů, kteří mají evidenční a ohlašovací povinnost do IRZ. Příloha k zákonu nově stanovuje seznam průmyslových činností včetně prahových hodnot.  V seznamu nejsou uvedeny činnosti, které jsou plně pokryty evropským nařízením.

Komu vzniká povinnost ohlašovat údaje do IRZ?

Povinnost ohlašovat do IRZ vzniká podle zákona č. 25/2008 Sb.:

 1. provozovateli uvedenému v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006,
 2. provozovateli, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze,

v případě, že množství znečišťujících látek v únicích (do ovzduší, vody a půdy) nebo v přenosech (v odpadních vodách, v odpadech) je vyšší než stanovený ohlašovací práh, případně je-li překročeno množství produkovaných odpadů (stanoven ohlašovací práh pro nebezpečné odpady 2 t/rok a pro ostatní odpady 2000 t/rok).

Jaké údaje se ohlašují do IRZ?

Do IRZ se ohlašují:

 1. úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006),
 2. úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; na základě nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,
 3. přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; na základě nařízení č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí,

Do kdy se údaje do IRZ ohlašují a existuje možnost odložení termínu hlášení?

Provozovatel ohlašuje požadované údaje vždy do 31.3. běžného roku za předchozí kalendářní rok. Možnost odložení termínu hlášení není zákonem umožněna.

Kdo je provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006?

Provozovatel musí splňovat podmínku zařazení do přílohy č. I nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Musí provozovat činnost (činnosti) uvedenou v příloze I nařízení.

Příloha č. I obsahuje 65 sledovaných činností z následujících 9 odvětví:

1. energetika; 
2. výroba a zpracování kovů; 
3. zpracování nerostů; 
4. chemický průmysl; 
5. nakládání s odpady a odpadními vodami; 
6. výroba a zpracování papíru a dřeva; 
7. intenzivní živočišná výroba a akvakultura; 
8. živočišné a rostlinné produkty z odvětví potravin a nápojů; a 
9. ostatní činnosti.

Kde a jak zjistíme, zda-li je naše společnost povinna ohlašovat údaje podle nařízení o E-PRTR?

Pro ohlašování podle nařízení o E-PRTR musí být současně splněny dvě podmínky.

1. Společnost je provozovatelem zařízení, které vykonává jednu nebo více činností uvedených v příloze I nařízení o E-PRTR nad příslušné prahové hodnoty pro kapacitu stanovené v uvedené příloze.

2. Jsou překročeny příslušné prahové hodnoty pro úniky znečišťujících látek do ovzduší, vody a půdy (viz příloha II nařízení) nebo jsou překročeny prahové hodnoty pro přenos nebezpečných odpadů (2 t/rok) či ostatních odpadů (2 000 t/rok) nebo přenosy jakékoliv znečišťují látky obsažené v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu, u které byla překročena příslušná prahová hodnota stanovená v příloze II, sloupci 1b.

 

 

AgendaCoFormátPročKdyOvěřuje
IRZHlášení do Integrovaného registru znečišťování (podle zákona č. 25/2008 Sb.)

F_IRZ

§ 3 zákona č. 25/2008 Sb.1. 4.MŽP