Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Součástí programu je několik číselníků (obecných seznamů), které usnadňují vyplňování údajů při práci s evidencí. Tyto číselníky jsou ve většině případů editovatelné pomocí příslušných ikon nebo funkčních kláves Insert (vložit nový údaj), F4 (změna kurzorem vybraného údaje), Delete (smazání kurzorem vybraného údaje). Číselníky jsou průběžně překontrolovány a aktualizovány.

 

KATALOG ODPADŮ

Obsahuje kompletní seznam odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Pokud je název odpadu uveden velkými písmeny, nejedná se o odpad, ale o skupinu. Ve spodní části okna můžete využít filtr na zobrazení pouze určité části záznamů z katalogu. Pro snadnou orientaci v katalogu lze vyhledávat fulltextově.

 

POVOLENÉ (POUŽITÉ) ODPADY

Obsahuje seznam povolených odpadů pro daný subjekt. V závislosti na nastavení parametrů programu lze při zadávání nového odpadu vybírat pouze z takto nadefinovaných položek nebo lze zadávat libovolný odpad, který se bude automaticky zařazovat do tohoto seznamu (použitých) odpadů. Další možností je doplňovat zadávané odpady do seznamu povolených po dotazu. V tomto seznamu máte možnost provádět některé hromadné operace jako kopie všech odpadů do povolených pro daný subjekt (případně pouze vybrané odpady) nebo sloučení dvou opadů (různá upřesnění) - viz kapitola Seznam povolených (použitých) odpadů.

 

OFICIÁLNÍ POJMENOVÁNÍ DLE ADR

Tento číselník je dodáván prázdný. Slouží pro jednodušší vyplňování přepravovaných odpadů a následný tisk Přepravních dokladů (nákladních listů). Číselník lze editovat standardním způsobem: Insert – vložení nového záznamu, F4 – změna kurzorem vybraného záznamu, Delete – smazání záznamu, F3 – hledání podle setříděné položky. Při vkládání nového záznamu se otevře editační okno, ve kterém se vyplňuje kód odpadu. Z databáze identifikačních listů se automaticky podle zadaného kódu odpadu nabídnou hodnoty jako je Kemlerův kód, UN číslo, Třída, Obal. skupina atd.

Pokud ani jedno z nabídnutých UN čísel neodpovídá odpadu, se kterým nakládáte, můžete pomocí ikony  zobrazit kompletní číselník UN čísel. 

 

KÓDY NAKLÁDÁNÍ

Seznam kódů nakládání s odpadem. Lze rozdělit do kódů charakterizujících příjem do evidence (vznik odpadu) a výdej z evidence (zneškodnění odpadu). Tyto kódy se dále použijí při vkládání odpadu do evidence.

 

UPŘESNĚNÍ NÁZVU ODPADŮ

Seznam doplňujících názvů odpadů, kterými je možno rozlišit druh odpadu v případě, že není dostatečně určen názvem podle katalogu odpadů nebo pokud se jedná o odpad druhově blíže neurčený (99). Tento číselník lze libovolně doplňovat a měnit. Edituje se standardními funkcemi (  Insert – vložení nového záznamu,  F4 – změna kurzorem vybraného záznamu) nebo pomocí seznamu povolených (použitých) odpadů.

 

SMĚSNÉ ODPADY

Seznam tzv. atestů (atest = směs několika druhů odpadů dle číselníku odpadů zastoupených v procentech). Tento číselník se využívá při zadávání nové dávky směsného odpadu. Zadávání jednotlivých atestů má dvě části, stejně jako je tomu např. v evidenci přepravních listů nebezpečných odpadů.

V první části se zadává označení a název atestu pomocí ikon, lištového menu nebo funkčních kláves.

V druhé části se na tento atest přiřazují jednotlivé odpady pomocí katalogu. Každá položka obsahuje číslo a název odpadu a procentuální zastoupení.

 

KUSOVÝ ODPAD

Číselník, do kterého lze zadat k různým druhům odpadů typu zářivka, pneumatika atd. váhový koeficient mezi jednotkou a tunou. Při vytvoření nové dávky odpadu lze tento číselník využít pro přepočet množství zadaného v jiných jednotkách na tuny. Pořízení nové položky, editace a mazání již existujícího záznamu se provádí pomocí výše uvedených funkčních kláves.

 

OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Seznam obcí s rozšířenou působností se čtyřmístnými kódy. Tento číselník obsahuje adresy na příslušné úřady s možností doplnění kontaktní osoby včetně telefonického a e-mailového spojení.

 

KRAJE (NUTS 3)

Seznam krajů s pětimístnými identifikačními kódy.

 

ZÚJ – LAU (NUTS 5)

Seznam základních územních jednotek, se kterými se pracuje v adresách organizací nebo údajích o zařízení.

 

OBLASTI  (NUTS 2)

Seznam oblastí (Praha, severozápad, jihovýchod atd.) se čtyřmístnými identifikačními kódy.

 

OBCE A PSČ

Seznam obcí a směrovacích čísel podacích pošt.

 

KÓD CZ-NACE

Tento číselník obsahuje kódy převládajících (hlavních) ekonomických činností podle Odvětvové klasifikace vydané Českým statistickým úřadem. 

 

KATASTRY

Seznam názvů katastrálních území, jejich šestimístných kódů, kódů příslušných ZÚJ a kódů nadřazených okresů. Lze využít při pořizování údajů o skládce.

 

BANKY

Seznam názvů a kódů bank, který lze využít při vyplňování fakturačních údajů.

 

KONSTANTNÍ SYMBOLY

Seznam konstantních symbolů, který lze využít při tvorbě faktury.

 

SEZNAM KONTAKTŮ

Ke každému subjektu lze v databázi zapsat kontaktní osoby. Pomocí klávesy Insert pořídíte nový kontakt, po stisku klávesy F4 lze kurzorem vybranou položku editovat, tlačítkem Delete daný údaj zrušíte. Při vytváření nebo změně kontaktu můžete nastavit, zdali se jedná o osobu odpovědnou, pověřenou atd. Toho lze následně využít např. při vyplňování IL nebezpečných odpadů.

 

SEZNAM POVĚŘENÝCH OSOB

Seznam osob (institucí) pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v případě, že dochází k přehodnocení kategorie odpadu z N - nebezpečný odpad na O - ostatní odpad (nemá nebezpečné vlastnosti). Každá instituce obsahuje údaje o odpovědné osobě a seznam nebezpečných vlastností, které může daná osoba hodnotit viz vyhláška č. 376/2001 Sb.

 

SEZNAM VOZŮ A RZ

Tento číselník lze využít v evidenci přepravy pro jednodušší zadávání dopravce.

 

UN KÓDY DLE ADR

Tento číselník lze využít v evidenci přepravy, resp. u přepravních listů nebezpečných odpadů.

  • No labels