Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Volitelný modul EKO-KOM otevřete pomocí ikony na svislé liště programu v sekci Sestavy nebo pomocí příkazu v horní lištové nabídce. Tento modul lze v programu EVI 8 využít k vytváření čtvrtletních výkazů o odpadech pro autorizovanou společnost EKO-KOM a.s. za účelem získání finančních prostředků z likvidace resp. z třídění odpadů z obalů. 
 

Modul je rozdělen na dvě části: 

I. První část obsahuje výkazy, které vyplňují obce a města nebo jejich servisní organizace – Záložka "Obce a firmy, které hlásí hromadně za obce" (odpady od občanů).

II. Druhá část obsahuje výkazy, které vyplňují firmy, jež likvidují živnostenské odpady z obalů – Záložka "Živnostenské odpady"(odpady od firem).

Výkazy se sestavují z hodnot zadaných v průběžné evidenci odpadů, v parametrech subjektu a dále v tomto modulu (nádoby, akreditované firmy).

Pozn.: Pokud ve vašem programu EVI 8 není modul EKO-KOM přístupný, můžete si jej doobjednat telefonicky, poštou nebo pomocí našich internetových stránek https://www.inisoft.cz. Ve vašem počítači musí být v případě, že vytváříte hromadný výkaz, nainstalovaný tabulkový editor MS Excel. 


METODIKA K VÝKAZŮM ZA OBCE A MĚSTA


PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE ODPADŮ

Pro správné sestavení výkazů je nutné, abyste v průběžné evidenci odpadu měli u dávek s katalogovým číslem ze skupiny 15 a 20 a s kódem nakládání AN3 (v případě průběžné evidence obce - hlášení obcí) resp. B00 (v případě průběžné evidence servisní organizace - hlášení firmou, v tomto případě partnerem musí být subjekt typu Obec) zaškrtnuté tlačítko Určeno pro EKO-KOM. U odpadů kódem 15 01 07 a 20 01 02 (skleněné obaly) je třeba nastavit příznak "Barevné sklo" Ano/ne, aby se daly tyto odpady (obaly) rozlišit do tabulek Sklo bílé nebo Sklo barevné. U odpadů s kódem 15 01 05 (Kompozitní obaly) je třeba zaškrtnout Pouze nápojové kartony a dále zvolit jestli se jedná o samostatně svážený karton, nebo jestli je svážen ve směsi. U odpadů s kódem 15 01 04 (kovové obaly) je nutné pomocí checkboxu rozlišit, jestli se jedná o hliník nebo o železo.

U každé dávky je třeba vyplnit Typ sběru, standardně je předvyplněn Nádobový a pytlový sběr, je možné ještě zadat, Sběrný dvůr otevřený 24 hodin, Výkupna, Ostatní způsoby sběru.

Údaj v položce Konečné zpracováníIČO a Název zpracovatele není nutný, ale při jeho nevyplnění se tyto hodnoty nebudou vypisovat do hlášení (hlášení nebude úplné, ale tyto údaje lze zapsat až do výstupních sestav).


Výčet kat. čísel přenášený z průběžné evidence do EKO-KOMu pro hlášení dle komodit:

15 01 01, 20 01 01

papír

15 01 02, 20 01 39

plasty

15 01 04 FE / AL , 20 01 40

kovy (železo / hliník)

15 01 05

kompozitní obaly (nápojové kartony)

15 01 07, 20 01 02

sklo bílé, sklo barevné

20 03 01

směsný

Pozn.: Čtvrtletní výkazy lze vytvářet z průběžné vlastní produkce obce (výkazy obsahují informace pouze za tuto obec) a to z menu - Hlásíte jako obec, nebo z průběžné evidence servisní resp. svozové firmy z převzatých odpadů (výsledné výkazy mohou pak obsahovat údaje za více obcí. Každá obec musí mít v tomto případě v seznamu subjektů nastaven správný typ tj. obec) z menu - Hlásíte jako firma.

 

NASTAVENÍ TYPU SUBJEKTŮ

U subjektů, které se vyskytují jako partneři v dávkách průběžné evidence a jsou určeny pro EKO-KOM, musí být nastaven typ subjektu Obec, pak se tyto subjekty budou přenášet do tabulek jednotlivých komodit jako Název obce - u hlášení firmou, u výkazů hlášení obcí z logiky věci se typy subjektů vůbec neposuzují.

 

VYPLNĚNÍ PARAMETRŮ SUBJEKTU

Pro úplnost výsledných výkazů lze u každé organizace v parametrech subjektu vyplnit údaje, jako je Evidenční číslo (povinný údaj, přenáší se tabulek jako identifikace Obce), Číslo akreditacePočet obyvatel, a možnost nastavit režimy Garanční režim (použití toto vyhlašuje Ekokom) a Typ nádoby. Pokud do typu nádob zadáváte zjednodušeně jen objem (1100), pak zde si můžete nastavit typ nádoby, který se bude následně přenášet do tabulek Nádob (KS1100, KH1100, …). V sekci export se uvádějí kontaktní informace osoby, která výkazy vyplnila.

Pokud zvolíte Nezapočítávat do EKO-KOMu, potom dávky, kde bude tento subjekt uveden jako partner, nebudou započítány do výkazu.

 

NÁDOBY

Ke každému subjektu lze v modulu EKO-KOM zapsat vždy k určité komoditě (papír, sklo, plast) nádoby (počet instalovaných a svezených, objem). Přes menu Zobrazit nádoby a po vybrání dané obce zapíšete novou nádobu pomocí klávesy Insert, po stisknutí klávesy F4 lze kurzorem vybranou položku editovat, tlačítkem Delete daný údaj zrušíte. Údaje o nádobách jsou součást výkazů za obce a města, proto by u každé obce měly být vyplněny. Zobrazení rozsahu subjektů si můžete rychle zvolit v hlavičce přehledu. Při prvním zadávání nádob by měl být zvolen filtr Obce, při následné editaci počtu nádob volíme již filtr jen Subjekty s nádobami.

Pozn.: Objem sběrné nádoby se uvádí v litrech. Používáte-li ke sběru pytle, do položky Objem zapište písmeno P a číslo představující obsah v litrech (např. P120). Pokud vlastníte sběrný dvůr pro sběr využitelných odpadů, do objemu nádoby uveďte písmeno S s počtem sběrných dvorů (např. S3).

Popis pořízení nové nádoby:

Každé nádobě je přiřazena komodita, to je druh odpadu, který se sváží. Objem sběrné nádoby se uvádí v litrech. Používáte-li ke sběru pytle, do položky Typ nádoby/Objem zapište písmeno P a číslo představující obsah v litrech (např. P120). Používáte-li ke sběru kontejnery, zapište písmeno KH, KS, KO a hodnotu v litrech. U těchto druhů typů nádob se zadávají hodnoty - počty instalovaných a svezených nádob.

Pozn: U tohoto druhu nádob lze používat jednoduší zadávání, to je jen objemu bez typu. Následně se druh nádoby dosazuje z parametrů subjektu (KH, KS, KO). Zadáte-li do Typ nádoby/Objem hodnotu pouze v litrech (1100), tak do výkazu se přenese automaticky druh nádoby KS (kontejner – dolní výsyp KS1100).

Pokud vlastníte zařízení - sběrný dvůr pro sběr využitelných odpadů, do Typ nádoby/Objem uveďte písmeno S nebo sběrné místo SM nebo sběrný dvůr otevřený 24 hod. S24, výkupny písmeno V, mobilní sběr M nebo jiný J. U těchto druhů typů nádob se do počtu instalovaných nádob zadává počet zařízení v obci.

 

EXPORT VÝKAZU AKTUÁLNÍHO EVIDENTA PRO EKO-KOM

Jestliže jste v programu EVI 8 vyplnili všechny hodnoty dle výše uvedených instrukcí, můžete provést Export výkazů pro autorizovanou společnost EKO-KOM, a.s. Export se provádí za aktuálně nastavený subjekt nebo za IČO. Po zadání období zvolte, zda hlásíte jako Firma (tj. svozová resp. servisní organizace) nebo jako Obec a po stisku tlačítka Provést export, následně se vytvoří a uloží soubor ve formátu MS Excel (hromadnyvykaz_v4.2.01.xls) a otevře se v tomto tabulkovém editoru. Do výsledného souboru program EVI8 přenesl to, co máte v databázi a Vy zde v tomto editoru můžete ještě změnit hodnoty do finální podoby, popř. se dá výkaz vytisknout. Samozřejmě že existuje možnost při nesrovnalosti ve výsledném výkazu upravit data v průběžné evidenci a provést generaci výkazů ještě jednou.

 

METODIKA K VÝKAZŮM FIREM

 

PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE ODPADŮ

Výkazy se vyplňují z dávek průběžné evidence se zaškrtnutým tlačítkem Určeno pro EKO-KOM u odpadů s katalogovým číslem ze skupiny 15 01 a 20 01 (výčet čísel:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39). Celkové množství využitých odpadů je vypočteno z dávek  s kódem nakládání B00–list dodavatelé režim nebo I, BN3 (kódy BN10, BN17, CN3, CN10, CN17, CN7)–list odběratelé režim nebo I. Dále je zde možnost, kdy svozová firma (provádí hlášení) je zároveň i firma, která sama nějakým způsobem část odpadu zpracovává (dotřiďuje na třídící lince), v tomto případě je možné zadat dávky s kódem nakládání BRxx, BDxx, CDxx, CDxx a v údaji Konečné zpracování pro EKO-KOM zadat hodnoty O, E, M, A, OR (skládkování, spalování (ZEVO), materiálová recyklace, alternativní paliva, organická recyklace), pak se následně tyty hodnoty načtou do listu odběratelů s názvem firmy, která podává hlášení. U kódů odpadu 15 01 05 a 20 01 01 je možné nastavit příznak Pouze nápojové kartóny, aby ve výkazech se rozlišily dávky např. 150105 a 1510105K.

Jestliže v rámci čtvrtletí vyžadujeme ještě zobrazovat stavy skladu, je třeba zaškrtnout funkci "Vyplňovat hodnoty na list Sklad -vstup" , pak z dávek C00CN3 a výpočtu rozdílů mezi příjmy a výdeji v rámci čtvrtletí se plní list Sklad – vstup režim S nebo I (viz bod C. – Vyplnění parametrů subjektu). Zde je třeba podotknout, že u dávek s B00BN3CN3 se druh režimu S nebo I určuje automaticky podle parametru subjektu v dané dávce. U dávek C00, kde se partner nezadává, je třeba tento režim plnění ručně zadat viz obrázek. Obvykle se ale zadávají jen dávky v režimu S, proto při nezadání tohoto údaje se automaticky plní hodnotou v režimu S

Pozn.: V některých případech je nutné pro tvorbu hlášení EKO-KOM přenášet i nestandardně čísla skupiny 1912xx. Pro tyto výjimečné případy je na úvodní obrazovce volitelná zaškrtávací volba, aby se i tyto odpady přenášely do hlášení. Ale pozor: tyto nestandardní čísla se přenáší jen do listů odběratelů a dodavatelů, do listu Sklad–vstup a listu Přehled se tyto odpady nepřenášejí. Od výrobce EKO-KOMu jsou tyto listy zamknuté pro zadávání nových hodnot. Toto je třeba řešit individuálně s EKO-KOMem.

 

VYPLNĚNÍ PARAMETRŮ SUBJEKTU

Pro úplnost výsledných výkazů ŽO je možné vyplnit v parametrech subjektu Způsob plnění, což má za následek, že u firem, kde je způsob nastaven na individuální, tak se budou odpady součtovat v listech dodavatelé Iodběratelé I; u firem, kde je způsob nastaven na Svozová firma, se budou součtovat v listech dodavatelé Sodběratelé S.

Pozn: V převážné většině by měl být parametr vyplněn na hodnotu Svozová firma, individuální se zadává jen u těch firem, s kterými EKO-KOM nemá smlouvu. Ostatní parametry subjektu se v tomto výkazu neuplatní.

 

EXPORT VÝKAZU AKTUÁLNÍHO EVIDENTA PRO EKO-KOM

Jestliže jste v programu EVI 8 vyplnili všechny hodnoty dle výše uvedených instrukcí, můžete provést Export výkazů za aktuálně nastavený subjekt (provoz nebo celé IČO). Po zadání období a výběru čtvrtletí stiskněte tlačítko Provést export, následně se vytvoří a uloží soubor ve formátu MS Excel (dodzovykaz_20080321_0825.xls) a otevře se v tomto tabulkovém editoru. Do výsledného souboru program EVI8 přenesl to, co máte v databázi a Vy zde v tomto editoru můžete ještě změnit hodnoty do finální podoby, popř. se dá výkaz vytisknout.Samozřejmě že existuje možnost při nesrovnalosti ve výsledném výkazu upravit data v průběžné evidenci a provést generaci výkazů ještě jednou.

  • No labels