Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Program neumožňuje pořizovat záznamy do evidence OdpadůOLPNO a Autovraků s datem vyšším než 1. ledna 2023.

Průběžnou evidenci elektroodpadů a Roční hlášení dle přílohy č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb. můžete v programu EVI 8 vytvářet pouze pokud máte zakoupen a aktivován volitelný modul ELEKTROODPADY viz Registrace. Evidence elektroodpadů se vede stejně jako evidence odpadů v editoru Evidence odpadů.

 

POŘÍZENÍ NOVÉ DÁVKY ELEKTROODPADU

Novou dávku elektroodpadu založíte po stisknutí klávesy InsertPozn.: Elektroodpady lze zadávat pouze na formuláři, který obsahuje všechny záznamy tj. úplné zobrazení. Pokud máte v parametrech programu nastaveno, aby se po stisknutí klávesy Insert zobrazoval formulář zkrácené zadání, pak tento parametr přepněte na Standardní vzhled viz. Parametry programu.

Po zadání katalogového čísla představující elektroodpady se automaticky doplní kategorie, název odpadu a dále se zpřístupní položka El. skupina. Do této položky se zadávají hodnoty z tabulky č. 2 přílohy č. 8 vyhlášky 352/2005 Sb. Pro snadné zadávání je k dispozici číselník, který otevřete pomocí příslušné ikony nebo po stisku klávesy F9 případně Enter.

Ostatní položky se vyplňují stejně jako v evidenci odpadů. Pokud elektroodpady přebíráte jako zpětně odebrané elektrozařízení a převzetím je klasifikujete jako odpad, pak tento odpad evidujte pod katalogovými čísly ze skupiny 1602 nebo pod katalogovým číslem 200121, 200123, 200135 či 200136. Zneškodnění resp. zpracování elektroodpadů se v evidenci zaznamenává pod kódem nakládání AN18BN18CN18.

 

 

Pozn.: Elektroodpady lze dle jednotlivých skupin rozlišovat i na kartě odpadů aktivováním příslušného parametru přímo na kartě odpadů.

  • No labels