Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Typy programů

Pomocí instalačního CD můžete nainstalovat demoverzi následujících programů (plnou verzi programu získáte jeho registrací, která je popsána v následující kapitole):

 • EVI Provoz – vedení evidence pro vlastní firmu s jedním provozem;
 • EVI Firma – vedení evidence pro vlastní firmu s více provozy;
 • EVI Komplet – vedení evidence pro více firem;
 • EVI Obec – vedení evidence pro Obce s rozšířenou působností;


Pozn.: V programu EVI Provoz lze vytvářet evidenci pouze u subjektu, na který je program zaregistrován. U programu EVI Firma lze navíc vést evidenci u více provozoven zaregistrovaného subjektu. EVI Komplet a EVI Obec je otevřený systém pro vedení evidence u více subjektů. U EVI Firmy a EVI Komplet je dále důležitý údaj Počet provozů, kterým je omezen počet založených evidencí. Údaj 99 v tomto poli představuje neomezený počet evidencí.

 

POJEM „APLIKACE TYPU KLIENT-SERVER“

Aplikace EVI 8 představuje ve skutečnosti programy dva. První program (FBserver.exe – strana serveru) se spouští většinou automaticky po přihlášení do operačního systému Windows a zajišťuje správu databáze. Druhý program (Evi8.exe – strana klienta) se spouští pomocí zástupce na ploše nebo z nabídky „Start" ve Windows a představuje vlastní uživatelské prostředí. Přítomnost obou programů je nezbytná.

Strana serveru 
Běžící server snadno rozpoznáte jako proces "fbserver.exe" zobrazený ve "Správci úloh". Správa všech údajů (dat) se odehrává v tzv. databázi, kterou obsluhuje právě databázový server. Údaje v databázi jsou členěny do tabulek obsahujících vždy určitý druh informací (Existuje například tabulka subjektů, odpadů, přepravy, zařízení, PSČ apod.). Server může komunikovat i s několika stovkami různých klientů najednou.

Strana klienta

Program - databázová aplikace představuje uživatelský nástroj umožňující vkládání, odstraňování i změnu jednotlivých dat a následné zobrazování údajů v různých přehledech a tiskových sestavách.

 

TŘI MOŽNÉ ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ V PROGRAMU

V případě všech základních operací se záznamy v databázi (vkládání, editace, odstranění) a celé řady doplňkových operací a funkcí nabízí program tři možnosti, jak tak učinit:

 • Tlačítkem (ikonou)

Každý editor obsahuje nástrojovou lištu ikon, ze které je možné spouštět nejdůležitější funkce. Při použití myši se nad každou ikonou objeví tzv. bublinová nápověda, která zobrazí popis funkce a klávesovou zkratku, je-li přiřazena.

 • Příkazem v menu

Podle toho, v které části programu se právě nacházíte, se kontextově upravuje i horní lištová nabídka (menu) aplikace. Některé příkazy nepodléhají aktuálnímu nastavení a jsou vždy k dispozici. Ostatní příkazy se mění podle stavu databáze a aktuálního zobrazení.

 • Klávesová zkratka

Umožňuje spouštění funkcí EVI8 stiskem kombinací kláves („horké klávesy").

Klávesové zkratky jsou vypsány u položek horního lištového menu, v bublinové nápovědě nástrojové lišty ikon a také na popisu tlačítek programu .

 

ŠEST ZÁKLADNÍCH DATABÁZOVÝCH OPERACÍ

Mezi základní databázové operace patří tyto funkce:

Ikona

Funkční kl.

Popis funkce

Insert 

Vložení nového záznamu.

F4

Úprava již existujícího záznamu.

F2

Kopie vybraného záznamu.

F3

Hledání záznamu podle setříděné položky.

Delete

Odstranění existujícího záznamu.

F5

Obnovení přehledu – Pokud vlastníte síťovou verzi programu, je pravděpodobné, že k datům přistupuje v daném okamžiku více uživatelů. Tímto tlačítkem zaktualizujete údaje v právě zobrazeném přehledu/editoru. Můžete si tak např. prohlédnout, jaké změny v databázi provedl váš kolega.

 

PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚDAJŮ

Aby záznamy vkládané do databáze byly smysluplné, musí údaje v nich obsažené splňovat vždy určitá kritéria:

 • Jedinečnost a povinnost klíčových údajů – Každý důležitý záznam (subjekty, povolené odpady, služby, smlouvy, zakázky aj.) musí mít vždy přiřazen resp. vyplněn jednoznačný kód (IČ, RZ, katalogové číslo, kategorie apod.). Proto nelze např. do adresáře subjektů zapsat dvě sídla firem se shodným IČ nebo do tabulky povolených odpadů dva stejné odpady. Povinné položky jsou v editačních formulářích označeny žlutě.
 • Referenční integrita dat – Některé tabulky jsou mezi sebou logicky provázány. Je proto nezbytné, aby údaje, přes které je tato vazba realizována, nabývaly určitých hodnot. Vyčerpávajícím příkladem takové integrity dat je záznam o odpadu. Ten zahrnuje údaje datum, katalogové číslo, hmotnost, kód nakládání, popř. partnerskou organizaci. Datum nebo údaj množství je omezen pouze formátem a hodnotou většinou měřitelné veličiny. Položky katalogové číslo, kód nakládání apod. jsou však v programu přesně vytyčeny. Jejich povolené hodnoty jsou již zavedené v jiných tabulkách v tzv. číselnících. Takže zatímco do poznámky lze zapsat libovolný text, do položky katalogové číslo odpadu jen takový kód, který je obsažen v tabulce povolených odpadů resp. v katalogu odpadů. Jednotlivé číselníky jsou v celém programu přístupné po stisknutí ikony  nebo klávesy F9.
 • Transakční přístup – Některé operace jako je import, archivace atd. jsou časově náročné. Aby nedošlo k narušení dat např. přihráním nebo vygenerováním pouze části údajů z důvodu výpadku el. proudu, jsou tyto operace ošetřeny tak, že se případná změna v databázi projeví až na samotném závěru prováděné transakce.
 • Správa uživatelů – Pokud program využívá více uživatelů, je vhodné každému z nich přiřadit konkrétní jméno, heslo a práva (přístup do jednotlivých sekcí programu). Každý záznam je pak v databázi označen datem zápisu a jménem uživatele.

 

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

 

Program EVI8 se spouští pomocí ikony  vytvořené po instalaci přímo na plochu uživatele nebo ze složky INISOFT software, která je standardně umístěna v nabídce Start ve Windows - sekce Všechny programy.


Po nainstalování program funguje jako demoverze. Pro získání plné verze stačí vyžádat si od dodavatele programu sériové číslo a demoverzi zaregistrovat. První zaregistrování programu lze též provést automaticky pomocí e-mailu viz registrace.

Program lze ovládat pomocí myši (ikony, tlačítka), z lištového menu nebo z klávesnice. Při použití myši se na každém tlačítku nebo ikoně objeví tzv. bublinová nápověda.  Pro vyvolání speciálních funkcí z klávesnice slouží funkční klávesy F1 až F12 nebo kombinace těchto kláves s klávesami CtrlAlt nebo Shift.
 

Význam nejdůležitějších funkcí v programu:

Ikona

Funkční kl.

Popis funkce

Insert 

Pořízení nového záznamu.

Delete

Smazání vybraného záznamu. 

F1 

Nápověda.

F2

Kopie kurzorem vybraného záznamu.

F3

Hledání záznamu podle zadaného kritéria např. podle názvu subjektu, spisu atd. Podmínkou je setřídění dat podle této položky.

F4

Změna vybraného záznamu.

F5

Přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení).

F7

Tisk.

F9

Vyvolání nápovědného číselníku.

F10

Filtr – možnost zobrazení pouze vybraných záznamů podle předem nastavených podmínek.

F12

Tato funkce má význam stisku tlačítka "OK" např. ukončení zadávání nebo změny dat s uložením.

Escape

Ukončení editace dat, resp. návrat na předchozí obrazvku.

 

Enter

Potvrzení vybrané akce.

 

Tab

Přechod na další položku, Shift+Tab – o položku zpět.

CTRL+ALT+P

Nastavení parametrů programu.


Třídění — Údaje zanesené do tabulky subjektů (organizací), odpadů, přepravy aj. lze pro snadnější orientaci třídit podle položek zobrazených v seznamu. Kliknutím myši na příslušný název položky v záhlaví seznamu (vysvítí se modře) provedete třídění podle této položky vzestupně nebo sestupně (opakovaným kliknutím na záhlaví). Dále zde platí tzv. posloupnost třídění. Jestliže kliknete v záhlaví seznamu na více položek (např. na datum, katalogové číslo, organizaci), setřídí se seznam posloupně podle těchto položek (dle příkladu setříděno v pořadí organizace, katalogové číslo a datum).

 

 • No labels