Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shrnutí

Modul Pokladna od verze programu SKLAD Odpadů 8.6.8.1 umožňuje komunikaci se systémem EET.

Obsah

Modul Pokladna - popis funkcionality

Modul POKLADNA je samostatný modul programu SKLAD. Tento modul slouží k evidenci hotovostních plateb a tisku souvisejících dokladů (pokladní doklady, pokladní kniha…). Do tohoto přehledu jsou převedeny všechny záznamy hotovostních plateb z programu SKLAD a zároveň je možné pořizovat nové příjmové a výdajové doklady, které nemají vazbu na evidenci odpadů. Modul zároveň umožňuje odesílání elektronické evidence tržeb na server finanční správy.

S modulem POKLADNA (EET) je tedy možné (od verze 8.6.8.1) nastavit plně automatický režim odesílání tržeb z hotovostních evidenčních záznamů (tj. příjemek, prodejek, samostatných služeb a hotovostně hrazených faktur) do EET, včetně tisku povinných údajů "EET účtenky" (dle Zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)) na originálních tiskových dokladech. 

Modul programu SKLAD Odpadů 8 - modul Pokladna umožňuje uživatelům:

 • vedení hotovostní pokladny pro jednotlivá skladová místa
 • tisk pokladní knihy za zvolené období
 • tisk denního soupisu dokladů za uskutečněná zdanitelná plnění
 • tisk pokladního dokladu
 • funkce uzávěrka pokladny – uzavření pokladny k určitému dni a uzamčení skladové evidence hotovostních dokladů
 • autorizovaný přístup
 • evidence vkladů a výběrů v hotovosti
 • elektronické ohlášení tržby na server finanční správy
 • evidence vráceného fiskálního identifikačního kódu
 • úprava tiskových výstupů pro splnění povinnosti stanovené dle Zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)

Důležitá upozornění:

 • Veškerá zde popisovaná funkcionalita vyžaduje zakoupený a zaregistrovaný modul Pokladna (EET) v programu SKLAD Odpadů 8.
 • Modul Pokladna rozšířený o funkce elektronického ohlašování tržby na servery finanční správy je dostupný v programu od verze 8.6.8.1.
  • Umožňuje plně automatický (nebo ruční) režim odesílání tržeb z hotovostních evidenčních záznamů (tj. příjemek, prodejek, samostatných služeb a hotovostně hrazených faktur) do EET.
  • Umožňuje tisk povinných údajů "EET účtenky" (dle Zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb.)) na originálních tiskových dokladech.
   • Pokud nejsou používány originální tiskové sestavy, je nutné pro tisk povinných údajů "EET účtenky" zajistit adekvátní úpravy tiskových šablon nebo používat originální tiskové sestavy.
 • Pro odesílání elektronické evidence tržeb je nutné mít operační systém Windows Vista a novější.

Jak se dostanu do modulu Pokladna (EET)

Modul Pokladna (EET) je možné spustit z hlavního menu Program, možnost Pokladna.

modul Pokladna (EET) spuštění

Základní přehled modulu Pokladna (EET)

V tomto přehledu jsou zobrazeny všechny hotovostní operace vytvořené na vybraném skladovém místě a ve zvoleném období. Změnu období je možné provést volbou z textovém menu nebo kliknutím na datum v levém spodní rohu přehledu.

modul pokladna, období

Změnu skladového místa je možné provést volbou v textovém menu, ikonou v ovládacím panelu nebo klávesovou zkratkou "Ctrl+;".

modul pokladna, volba skladového místa

Ovládací prvky modulu Pokladna EET

ikonaklávesová zkratkapopis
Insertvložení nového souboru k faktuře
F4změna kurzorem vybraného záznamu, v režimu EET již nelze měnit vytvořený záznam, pro opravu je nutné původní záznam stornovat a vystavit nový doklad
bez kl. zkratkyEET odeslání záznamu
bez kl. zkratkyEET storno záznamu
bez kl. zkratkyEET hlídač
F5zobrazení aktuálního stavu (tzv. refresh, obnovení)
Shift+Ctrl+F11informace o záznamu
F7tisk pokladních dokladů
Ctrl+;volba skladového místa
bez kl. zkratkyexport do XLS, XML nebo CALC

Možné stavy záznamů s ohledem na elektronickou evidenci tržeb (EET)

ikonapopis
prázdná buňkapokud je sloupec EET prázdný, tak je v nastavení programu zvolena možnost Práce v režimu mimo EET
záznam čeká na odeslání do EET
záznam úspěšně odeslaný do EET
dva významy - 1) původní příjmový doklad na který je vystavené storno, 2) storno doklad odeslaný do EET
dva významy - 1) storno doklad neodeslaný do EET, 2) chyba při odeslání do EET

Nastavení elektronické evidence tržeb

Jak otevřít parametry elektronické evidence tržeb

Nastavení pro odesílání elektronické evidence tržeb je možné otevřít z Možností programu. Vlastní nastavení má dvě záložky, Globální a Skladové místo.

Záložka Globální

Na záložce Globální je možné vybrat na jaký server se mají odesílat data.

Volba serveru

 • Server EET
  • Ostrý mód - slouží pro běžný provoz
  • Ověřovací mód
 • Testovací server - pouze pro testovací účely, funguje pouze s testovacím certifikátem vydaným finanční správou

Automatické odesílání neodeslaných záznamů

 • Odeslat pouze při spuštění skladu - při spuštění skladu dojde k pokusu odeslat všechny neodeslané položky
 • Odeslat dle nastavení
  • po uplynutí času - po uplynutí nastaveného času dojde k pokusu odeslat všechny neodeslané položky
  • při spuštění programu - proběhne kontrola a následně pokus odeslat všechny neodeslané položky (toto volba lze nastavit souběžně s odloženým odesláním)

Odpady a služby spadající do EET

 • Všechny položky spadají do EET - všechny odpady a služby jsou v režimu EET
 • Do EET spadají pouze určené položky - tato volba umožňuje vybrat, které odpady a služby budou zahrnuty do režimu EET. Výběr odpadů a služeb je dostupný v číselníku odpadů a číselníku služeb.

modul pokladna, nastavení odpadu

modul pokladna, nastavení služby

Servisní funkce

 • Logovat poslední XML komunikaci se serverem EET
 • Mezní limit pro odezvu - toto nastavení definuje, po jakém čase se ukončí pokusy o odeslání elektronické evidence tržeb na servery finanční správy, vlastní záznamy se nastaví do stavu neodesláno do EET.

Záložka Skladové místo

Pro každé skladové místo je nutné vyplnit vlastní nastavení odesílání elektronické evidence tržeb.

Režim

 • Práce mimo režim EET - program neodesílá evidenci tržeb na server finanční správy
 • Práce v režimu EET - program zasílá evidenci tržeb na server finanční správy, dle nastavení programu
  • Práce v běžném režimu - odeslání na server finanční správy dochází v okamžiku potvrzení skladového pohybu nebo záznamu v pokladně
  • Práce ve zjednodušeném režimu - odeslání na server finanční správy dochází v okamžiku připojení k internetu, dle legislativních požadavků k odeslání musí dojít minimálně jednou za 5 dní

Certifikát

 • Do pole certifikát se vloží přidělený certifikát
 • Do pole heslo se vloží heslo k danému certifikátu

Označení

 • Číslo pokladního zařízení
 • Číslo provozovny

Číselná řada účtenek

 • Poslední použité číslo

Odeslání

 • Automaticky při uložení záznamu
 • S potvrzením - toto nastavení se uplatňuje pouze při tvorbě skladových pohybů a samostatných služeb. Tvorba faktur vydaných s hotovostním druhem úhrady toto nastavení nijak neovlivňuje.

Způsob odeslání v Offline režimu

 • Okamžité odeslání - k odeslání dojde v okamžiku připojení k internetu
 • Odložené odeslání - odeslání do EET se musí udělat ručně z přehledu hotovostních plateb v modulu pokladna

Informace o stavu odeslání do EET v evidenčních agendách SKLADU a POKLADNY

V evidenčních agendách SKLADu a POKLADNY je v případě registrovaného modulu POKLADNA (EET) zobrazen sloupec EET, který pomocí grafických symbolů zobrazuje informace o stavu odeslání do EET  záznamu v POKLADNĚ (v případě SKLADu souvisejícího s daným evidenčním záznamem prodejky / příjemky / služby či faktury za hotové). Po kliknutí myší na grafický symbol je zobrazena textová informace (hint) o stavu odeslání do EET daného souvisejícího pokladního dokladu.

Pokladna

Sklad

 


 EET hlídač

EET hlídač slouží k zobrazení neodeslaných záznamů do EET, u všech skladových míst nebo pouze na jednom vybraném skladovém místě a jejich následné ruční odeslání. Tuto funkci odeslání záznamů do EET lze využít nezávisle na automatickém odesílání neodeslaných záznamů. 

Ovládací prvky hlídače odeslání záznamů do EET

ikonaklávesová zkratkapopis
F5zobrazení aktuálního stavu (tzv. refresh, obnovení)
bez kl. zkratkyEET odeslání vybraného záznamu
bez kl. zkratkyEET odeslání všech záznamu