Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis:

Tato kontrola zjišťuje, zda v evidenci odpadů neexistuje dávka předání odpadu partnerskému subjektu typu Občan bez IČ nebo Občané obce. Podle platné legislativy není občan oprávněn k převzetí odpadu.

Doporučení:

Opravu proveďte v evidenci Odpadů na chybné dávce, která je uvedena v protokolu o centrální kontrole MŽP. Editační okno pro změnu záznamu otevřete klávesou F4 (nebo tlačítkem ) . Chybu odstraníte změnou partnerského subjektu nebo kódu nakládání.

Příklad:

Na této chybné dávce je kód nakládání BN3 představující předání oprávněné osobě a partnerem je občan.

Oprava lze provést změnou partnerského subjektu nebo kódu nakládání. Pokud byl odpad předáván fyzické nepodnikající osobě již mimo režim odpadů (např. jako opětovně použitelné železo), pak to lze pouze v zařízení k využívání odpadů. Takový odpad je pak v zařízení využíván a oprava se v tomto případě provede změnou kódu nakládání na xR4. U takového kódu nakládání se partnerský subjekt neuvádí. Podmínkou však je, že pro tento kód nakládání musí mít provozovatel zařízení platné povolení.