Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Easy Heading Free
expandOptiondisable-expand-collapse
navigationTitlemY Table of Contents
wrapNavigationTexttrue
navigationExpandOptiondisable-expand-collapse

Založenie Subjektu - evidenta/ prevádzkarne

Section
Column

Prvým krokom je vytvorenie Subjektu, čiže evidenta, za ktorého sa vedie daná skladová evidencia.

Po otvorení programu je potrebné prejsť na sekciu Sklad a Obchod, časť Subjekty. Pomocou ikony Nový zadefinujeme informácie o danom Subjekte (evidentovi).

Postup pre správne založenie Subjektu nájdete popísané aj v Užívateľskej príručke v časti Subjekty.

Column
width30%

Vstup do Subjektov:

Založenie Subjektu:


...